تهیه نقشه تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر LISS-III ماهواره IRS (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات سطح جنگل حوزه شهرستان ایلام از سال 1344 تا 1385 است. نقشه کاربری اراضی مربوط به سال 1344 از روی فتوموزائیک رقومی به‌دست آمده از عکس‌های هوایی 20000/1 تهیه شد. برای تهیه نقشه پوشش و کاربری راضی سال 1385 از داده‌های ماهواره‌ای سنجنده LISS III ماهواره IRS-1C استفاده شده است. پس از بررسی کیفیت رادیومتری و هندسی تصاویر ماهواره‌‍‌‌‎ای و تصحیح آن‌ها، برای استخراج بهتر اطلاعات از پردازش‌های مختلف بهبود و بارزسازی تصاویر، نسبت‌گیری‌های طیفی و ایجاد شاخص‌های گیاهی، تبدیل تسلدکپ و تجزیه مؤلفه‌های اصلی استفاده شده است. بهترین مجموعه باندی برای طبقه‌بندی با استفاده از روش OIF انتخاب شدند و با استفاده از الگوریتم‌های حداکثر احتمال و حداقل فاصله طبقه‌بندی یک بار به 6 طبقه کاربری/ پوشش (جنگل، مرتع، زراعی، باغ، مناطق مسکونی و اراضی لخت) و بار دیگر به 2 طبقه جنگل و غیر‌جنگل شدند. ارزیابی درستی نتایج به‌دست آمده از طبقه‌بندی‌ها با نقشه واقعیت زمینی نمونه‌ای نشان می‌دهد که بالاترین صحت کلی مربوط به نقشه به‌دست آمده از طبقه‌بندی با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال با صحت کلی 83 درصد و ضریب کاپای 78/0 برای طبقه‌بندی جنگل- غیرجنگل می‌باشد. نتایج به‌دست آمده از مقایسه دو نقشه به‌دست آمده از طبقه‌بندی مربوط به ابتدا و انتهای دوره زمانی نشان می‌دهد که در طول 42 سال حدود 16000 هکتار از سطح مناطق جنگلی منطقه کاسته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping Forest Cover Change, Using Aerial Photography and IRS-LISSIII Imagery (Case Study: Ilam Township)

چکیده [English]

The main aim of this study was to investigate forest cover changes in Ilam watershed from 1965 to 2006. The forest cover map was produced using a digital aerial photo mosaic, scale 1:20000 for 1965. The IRS-LISS III images were also employed to generate the map in 2006. After radiometric and geometric corrections, different image processing techniques, such as band rationing, tasseled cap transformation and principal components analysis were applied on the imagery to be entered in image classification process. The optimum bands set have been selected; using OIF (optimum indexing factor). Image classification was done using supervised rule (Maximum Likelihood and Minimum Distance) once for the 6 land use/cover classes i.e. forest, rangeland, agriculture, gardens, bare land and settlements and then for forest and non-forest classes. Accuracy assessment of forest-non forest mapping indicates that the highest overall accuracy is belonged to employ ML classifier (83% the overall and 78% the Kappa). Comparing the results in the period indicates that forest area in the region has been reduced about 16000 ha in a 42 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest covers map
  • Aerial photographs
  • IRS-LISS
  • ML
  • Ilam