ارزیابی معایب ساختاری الیاف خمیر OCC طی فرایند جزءجزءسازی با غربال‌سازی فشاری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر عملکرد غربال فشاری (با هدف جزءجزءسازی) خمیر کارتن کنگره‌ای کهنه بر برخی معایب ساختاری متداول الیاف خمیر، مانند شاخص خمیدگی و شاخص پیچش پرداخته شده است. پارامترهای عملیاتی مورد بررسی دستگاه غربال، سرعت جریان خمیر از منافذ غربال و نسبت حجمی پسماند غربال بوده و در مجموع 8 آزمون برای این پژوهش صورت پذیرفت. مقادیر شاخص خمیدگی، شاخص پیچش و زاویه پیچش کل برای نمونه‌های خمیر عبوریافته و خمیر پسماند همه آزمون‌ها و همچنین مقادیر شاخص‌های مربوط به خمیر OCC ورودی به‌وسیله دستگاه آنالیزگر کیفیت الیاف تعیین گردید. نتایج آزمون نشان می‌دهد که علمیات غربال‌سازی موجب افزایش معایب ساختاری الیاف خمیر گردیده است. در این راستا افزایش متغیر سرعت جریان خمیر از منافذ غربال موجب افزایش معایب ساختاری یاد شده، گردیده ولی افزایش نسبت حجمی پسماند غربال تأثیری در آن نداشته است. در این پژوهش، عملیات پالایش جزء الیاف‌بلند خمیر با هدف کاهش معایب ساختاری الیاف کاملاً موفقیت‌آمیز بوده است. از آن‌جا که براساس مطالعات انجام شده، عملیات پالایش به‌عنوان یک راه‌کار مناسب در افزایش فیبریلاسیون جزء الیاف‌بلند خمیرهای OCC معرفی گردیده، براساس نتایج این پژوهش می‌توان با اطمینان، این عملیات را جزیی الزامی در فراوش خمیر OCC معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of OCC pulp structural defects during fractionation using pressure screening

چکیده [English]

The effect of pressure screening fractionation of OCC pulp on several conventional pulp fiber structural defects such as curl and kink indices evaluated in this research. Aperture velocity and volumetric reject ratio were considered as variable parameters of screening operation and eight trials totally conducted in this work. Curl and kink indices and total kink angle of feed, accept and reject ratio of pulp fiber determined using fiber quality analyzer (FQA). The results of this study showed that pressure screening increased pulp fiber structural defects. Also, it was found that curl and kink indices and total kink angel of pulp fiber increased as aperture velocity raised but, change in volumetric reject ration didn’t considerably affect structural indices. Refining process of long fiber fraction had an affirmative role on decreasing of fiber structural defects. According to the results of previous works that introduced refining as a suitable device to pulp fiber fibrillation of OCC pulp and findings of this study, refining could be strongly recommended for OCC pulp improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OCC pulp
  • Screening
  • Curl index
  • Kink index