ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل‌رود برای جنگل‌داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

سطح جنگل‌های ایران در مقایسه با سطح جنگل‌های دنیا بسیار محدود است و همین سطح کم نیز دایم در خطر تخریب است از این‌رو باید مدیریتی بر باقی‌مانده این جنگل‌ها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیکی آن باشد. با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل‌رود در استان مازندران برای جنگل‌داری پرداخته شد و برای این منظور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به همراه سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. ابتدا سلسله مراتب فرآیند ارزیابی تشکیل شد و با استفاده از روش دلفی و نظرات متخصصان وزن معیارها و زیرمعیارها به‌دست آمد. سپس نقشه‌های مربوط به هر کدام از زیرمعیارها تهیه شد و در نهایت با استفاده از تکنیک ترکیب وزنی خطی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه نهایی توان جنگل‌داری منطقه تهیه شد. نتایج نشان داد که 5/4072 هکتار از سطح منطقه مورد مطالعه دارای توان درجه 1 برای جنگل‌داری و 2/25667 هکتار دارای توان درجه 2 است. همچنین به‌ترتیب 5/8801، 9/1482 و 1/103 هکتار دارای توان درجه 3، 4 و 5 برای کاربری جنگل‌داری هستند. حدود 2/11598 هکتار از سطح منطقه نیز بدون توان برای جنگل‌داری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Capability Evaluation of Babolrood Watershed using Geographic Information System

چکیده [English]

Forests area ofIranin comparison with the world is very low and this low area is in demolition threat always. Hence, the remainder of these forests should be managed based on ecological capability evaluation. With regard to importance of subject, in this study, ecological capability for forestry in the Babolrood watershed, Mazandaran province, was evaluated and for this purpose, the Analytical Hierarchy Process and Geographic Information System (GIS) were used. Respectively in first, Criteria and indicators were selected and relative weights were assigned usingDelphimethod and expert's judgment. Then, indicators were mapped in GIS environment. In final, ecological capability map for forestry was created using GIS-based Weighted Linear Combination technique. Results showed that 4072.5 hectare for forestry has one class capability and respectively 25667.2, 8801.5, 1482.9 and 103.1 hectare have the two, three, four and five classes’ capability. 11597 hectare of study area has got no capability for forestry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological capability evaluation
  • Forestry
  • Analytical Hierarchy Process
  • Geographic Information System
  • Babolrood Watershed