بررسی مقایسه‌ای خواص چندسازه‌های حاصل از پلی پروپیلن - نرمه سمباده زنی و خاک اره

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش از نرمه حاصل از سمباده‌زنی نئوپان در ساخت چند سازه چوب- پلاستیک استفاده شد و خواص کیفی آن با چند سازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن مقایسه گردید. نرمه سمباده زنی وآرد چوب به‌صورت جداگانه در سه سطح 50، 60 و 70 درصد اختلاط با پلی‌پروپیلن و دو سطح 4 و 6 درصد با MAPP به‌عنوان جفت کننده مخلوط شدند که از ترکیب عوامل بالا 12 تیمار حاصل شد. ساخت چند سازه به روش ناپیوسته توسط پرس گرم انجام گرفت و پس از تهیه نمونه‌های آزمونی، خواص مکانیکی (خمش و سختی) و خواص فیزیکی (جذب آب و واکشیدگی ضخامت) اندازه‌گیری شد. نتایج بیانگر آن بود که به‌طورکلی با افزایش مقدار هر دو نوع پرکننده، مدول گسیختگی کاهش و مدول الاستیسیته خمشی، درصد جذب آب و درصد واکشیدگی ضخامت افزایش یافت. رزین اوره- فرمالدهید موجود در نرمه حاصل از سمباده‌زنی خواص مکانیکی و فیزیکی چندسازه نرمه سمباده‌زنی- پلی‌پروپیلن را نسبت به چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن در یک سطح پرکننده کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Investigation on the Properties Polypropylene- Sanding Fines and Dust Composites

چکیده [English]

In this research, the sanding dust was used to manufacture wood –plastic composite its their properties were compared with wood flour–Polypropylene composite. Sanding dust and wood flour were separately mixed with of Polypropylene at three levels of 50%, 60% and 70%. Coupling agent (MAPP) was used at two levels (4% and 6%). Totally twelve composites were produced. The composites were manufactured using hot press. After preparation of test samples, mechanical properties (bending and hardness) and physical properties (water absorption and thickness swelling) were measured. Results showed that addition of both fillers reduced modulus of rupture and increased modulus of elasticity, water absorption and thickness swelling. The urea – formaldehyde resin present in sanding dust caused a reduction in mechanical and physical properties of polypropylene-sanding dust composite compared with polypropylene -wood flour composite at the same levels of fillers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • Sanding dust
  • Wood flour
  • Polypropylene
منابع
1.Adhikary, K.B., Pang, Sh., and Staiger, M.P. 2008. Dimensional stability and mechanical behavior of wood-plastic composites based on recycled and virgin high - density polyethylene (HDPE). J. Composites. Part B. 39: 807-815.
2.American Society for Testing and Materials, ASTM Handbook 2003.
3.ASTM. 1999. Composite Materials Handbook: Vol. 4. Metal Matrix Composites, United State of America Department of Defense Handbook, Rev. 21.
4.Azad, F., Faezipoor, M., and Tajvidi, M. 2009. Effect of compatibilizer, MAPP, on physical and mechanical properties of reed stems flour- polypropylene composites. Iranian Journal of Wood and Paper Science zesearch. 24:2, 233-243.
5. Chen, H.C., Chen, T.Y., and Hsu C.H. 2006. Effects of wood particle size and mixing ratios of HDPE on the properties of the composites. Holz-als-Roh-und-Werksotoff. 64:3, 172-177.
6.Miguez Suarez, C., Coutinho, M.B., and Sydenstricker, H. 2005. Analysis of the fracture behavior of polypropylene-saedust composites. J. Polymers. 15(2): 139-141.
7.Najafi, A., Faezipour, M., Khademi eslam, H., Kazemi Najafi, S., and Hemmasi, A.H. 2008. Flexural Properties of Wood-Plastic Composites Made From Lignocelluloses Fillers and Recycled High Density Polyethylene Manufactured Using a Dry Blend/Hot Press Method. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 22: 2, 109-120.
8.Ramtin, A., Karimi, A., and Tajvidi, M. 2009. Study on Mechanical Properties of Composites Made From Sander Dust of Particleboard-Polypropylene, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 24:1, 58-68.
9.Sanadi, A.R., Hunt, J.F., Caulfield, D.F., Kovacsvolgyi, G., and Destree, B. 2001. High fiber-low matrix composite: Kenaf fiber/ polypropylene. The sixth international conference on wood-fiber composites. Forest product Society. 121-124.
10.Shakeri, A.R., and Omidvar, A. 2006. Investigation on the effect of type, Quantity and size of Straw particles on the mechanical properties of crops straw- High Density polyethylene composites. 19: 4, 301-308.
11.Stark, N. 1999. Melt-blend Wood fiber-thermoplastic composites. Chemical Engineer. Forest products laboratory. Madison.