تأثیر رطوبت بذر در فراوانی قارچ Penicillium implicatum همراه بذر بلوط بلندمازو در جنگل‌های استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

قارچ‌های پوده‌رست به‌ویژه گونه‌هایPenicillium  از میکروارگانیسم‌های معمول بذر بلوط می‌باشند که از قدرت جوانه‌زنی آن می‌کاهند. برای جداسازی و شناسایی گونه‌های پنی‌سیلیوم همراه بذر بلوط بلندمازو و بررسی تأثیر رطوبت بر فراوانی آن‌ها در پاییز سال 1386 چهار منطقه جنگلی شامل جنگل شصت‌کلاته، پارک جنگلی قرق، جنگل لوه و پارک جنگلی گلستان مورد بررسی قرار گرفتند. در هر منطقه 4 نمونه کاملاً تصادفی از بذرهای این درخت جمع‌آوری و درصد رطوبت آن‌ها اندازه‌گیری شد. جهت جداسازی قارچ‌ها از بذر، روی محیط سیب‌زمینی-دکستروز-آگارکشت گردیدند و قارچ P. implicatum شناسایی شد. بیشترین درصد رطوبت بذر و فراوانی قارچ مربوط به جنگل شصت‌کلاته و کمترین در بذرهای پارک جنگلی گلستان بودند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی‌داری بین رطوبت بذر و فراوانی این قارچ وجود دارد، به‌این معنی که با افزایش رطوبت بذر، فراوانی قارچ یاد شده نیز افزایش می‌یابد. 

عنوان مقاله [English]

Effect of Seed Moisture on The Abundance of Penicillium implicatum Associated with Chestnut- Leaved Oak (Quercus castaneifolia) Seed in Golestan Forests

چکیده [English]

The saprophyte fungi such as Penicillium are common microorganisms on Oak seed that have negative effects on germination. for isolation and identification species of Penicillium associated with Chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia) seed and investigation the effect of moisture on its frequency, during in autumn 2007 four sampling at any region was selected in Gorgan province including: Shast-Kalate, Ghorogh, Loveh and Golestan forest. For isolation of fungus of seed, cultured on potato dextrose agar medium and Penicillium implicatum was identified. The result indicated that the most seed moisture percent and frequency of fungus  was in Shast-Kalate and the lowest was in Golestan. Considering the results of statistical analysis using Pearson Correlation Coefficient significant relation exist between moisture and frequency of P. implicatum (α <0.01). Thus the increase frequency of fungus to raise of the moisture.