تاثیر درصد چسب و پارافین مصرفی بر میزان نفوذپذیری گازی تخته‌ فیبر با دانسیته‌ متوسط (MDF)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این بررسی، با استفاده از الیاف پالایش‌‌شده‌ کارخانه چوب خزر کاسپین آمل، و چسب اوره‌‌فرمالدئید در سه سطح 8 و 10 و 12 درصد، و پارافین در سه سطح 5/0 و 1 و 5/1 درصد، تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) به روش خشک ساخته شد. از هر تیمار، نمونه‌های استوانه‌ای برای نفوذپذیری به قطر 13 و بلندای 30 میلی‌متر تهیه گردید. نفوذپذیری گازی تخته‌ها در دو جهت موازی و عمود بر تخته، و همچنین در بخش‌های مرکزی و حاشیه‌ای تخته‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش میزان چسب مصرفی، نفوذپذیری کاهش یافت. همچنین، افزایش درصد پارافین مصرفی نیز باعث کاهش میزان نفوذپذیری شد. به‌طورکلی، در درصدهای چسب کم‌تر، نفوذپذیری در جهت عمود به تخته‌های ساخته‌شده، مقادیر بیشتری را نسبت به میزان نفوذپذیری در جهت افقی نشان داد ولی در درصدهای بیشتر، حالت‌ معکوس مشاهده شد. بیشترین میزان نفوذپذیری گازی به مقدار عددی (1-m.3m)13-10× 26/6، مربوط به نمونه‌هایی در جهت عمودی و با کمترین درصد چسب مصرفی و کمترین درصد پارافین بودند. کم‌ترین میزان نفوذپذیری نیز به مقدار عددی (1-m.3m) 13-10× 38/0، در جهت عمودی نمونه‌هایی دیده شد که بیشترین درصد چسب و پارافین مصرفی را داشتند. به‌طور کلی، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که درصد چسب و پارافین مصرفی به‌عنوان دو مورد از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تولید، باعث کاهش میزان نفوذپذیری گازی چوب می‌شوند. این بیان، تصور پیشین که پارافین را به‌عنوان ماده‌ ضدآب می‌دانست اصلاح می‌نماید و کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامتی را به عامل کاهش نفوذپذیری نیز مرتبط می‌داند.

عنوان مقاله [English]

Effects of Adhesive and Paraffin Content on Gas Permeability of Medium Density Fiberboard

چکیده [English]

In this study, medium density fiberboard (MDF), was produced by dry process using refined fibers from Choob Khazare Caspian Amol factory, with 3 levels of urea formaldehyde adhesive at 8, 10, and 12 percent, and 3 levels of paraffin at 0.5, 1, and 1.5 percent. From every treatment, cylindrical samples for permeability measurement with 13 mm in diameter, and 30 mm of height were cut using hole-saw. Gas permeability of the boards was measured in two directions, parallel and perpendicular to the boards, as well as in central and marginal sections of the boards. Results indicated that increase in adhesive content decreased gas permeability. In addition increase in paraffin content decreased gas permeability. Gas permeability perpendicular to the boards showed greatest values. The highest value of gas permeability was measured to be 6.26 10-13 m3.m-1 with the lowest adhesive and the lowest paraffin content. The lowest value of gas permeability though was measured in the direction prependicular to the boards (0.38×10-13 m3.m-1) with the highest adhesive and paraffin contents. It can therefore be concluded that both adhesive and paraffin contents may decrease gas permeability. This would modify the previously belief that used to consider paraffin as a water proof agent in MDF composite and clarifies that water absorption and thickness swelling decrease may also be related to the lower permeability values.