بررسی فاکتورهای پرس بر پسماند فشردگی چوب پالونیای اصلاح شده با رزین فنل فرمآلدئید پس از غوطه‌وری در آب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

پالونیا از گونه‌های تندرشدی است که در سال‌های اخیر استفاده از آن برای تأمین نیاز صنعت چوب کشور مورد توجه قرار­ گرفته ­است. از آن‌جایی که کاربرد این گونه به‌علت دانسیته کم محدود می­باشد، بنابراین فشار و افزایش دانسیته از روش­های موثر برای اصلاح آن است. به‌این منظور گرده‌بینه­های پالونیا از جنگل شصت‌کلاته تهیه گردیدند و به بلوک­هایی به ابعاد 60×20×20 میلی‌متر تبدیل شدند. عوامل متغیر آزمایش، فاکتورهای مؤثر در فرآیند فشرده­سازی چوب شامل تیمار شیمیایی، جهت و درصد فشردگی، زمان و دما پرس بودند. قبل از فشرده­سازی، نمونه­ها با رزین فنل‌فرمآلدئید- غلظت 10 درصد- اشباع شدند. پس از اشباع، نمونه­ها با فرآیند پرس گرم در دو جهت شعاعی و مماسی، سه سطح فشردگی اسمی 30 درصد، 40 درصد و50 درصد، دو بازه دمایی 170 و 190 درجه سانتی‌گراد و در دو سطح زمان پرس 8 و 12 دقیقه فشرده شدند. فشردگی نهایی هر یک از نمونه­ها پس از 24 ساعت غوطه­وری در آب تعیین گردید. بررسی نتایج نشان داد که در جهت شعاعی با افزایش درصد فشردگی و زمان پرس میزان فشردگی نهائی افزایش می­یابد. اما اثر دما پرس معنی­دار نگردید. نتایج نشان داد که اثر جهت و درصد فشردگی و زمان پرس معنی­دار شدند. نمونه­ها در جهت شعاعی و درصد فشردگی 50 و زمان پرس 12 دقیقه منجر به افزایش فشردگی نهایی در نمونه­های تیمار شده گردید. 

عنوان مقاله [English]

Study of Compression Conditions on Compression Set in Treated Paulownia with Phenol Formaldehyde

چکیده [English]

Paulownia is one of the fast-growing species that was attended to supply industrial requirement in recent years. The application of this species is limited because of low density, so wood modification via compression and densification is an effective method. For this purpose, the paulownia boles were prepared from Shastkalateh forest and cut into blocks with 60×20×20 mm dimension. The variable factors of this test were effective factors in press process consist of compression percentage and direction and percentage of compression, press time and press temperature. Specimens were impregnated with 10% concentration PF resins before compression. Densification was done at 3 percentages (30%, 40% and 50%) and two directions (radial, tangential). Pressing process were done at two temperature levels (170 and 190oc), and two periods of time (8 and 12 minute) residual compression was determined after 24 hour submerging in the water. Results showed that compression percentage and direction in modified wood had significant difference compared with control samples. But the effects of press temperature and time were not significant. The best treatment for paulownia wood was obtained in radial direction and 50% compression. But it depends on conditions.