بررسی تولید خمیر کاغذ سودا و سودا- آنتراکینون از کل ساقه کنف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تولید خمیرهای ‌کاغذ‌سودا و سودا- آنتراکینون از کل ساقه کنف رقم 36V انجام گرفته است. به‌این منظور ویژگی‌های بیومتریک الیاف پوست و مغز کنف، همچنین، ویژگی‌های خمیرکاغذ و کاغذ حاصل از فرآیند‌های سودا و سودا- آنتراکینون در چهار غلظت هیدروکسید سدیم 25، 30، 35 و 40 گرم در لیتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج خمیر‌سازی نشان داد که در هر دو فرآیند سودا و سودا- آنتراکینون، بازده و عدد کاپای خمیرهای ‌کاغذ‌ حاصل با افزایش غلظت هیدروکسید سدیم کاهش می‌یابد و در غلظت‌های بیشتر افت بازده شدید‌تر است. شیب کاهش بازده در فرآیند سودا- آنتراکینون کمتر از سودا بود. در غلظت‌های مشابه، عدد کاپای خمیر‌های ‌کاغذ سودا- آنتراکینون کمتر از سودا و اما در عدد کاپا‌ تقریباً برابر بازده خمیرهای ‌کاغذ‌ سودا- آنتراکینون بیشتر از خمیر‌کاغذ سودا بود. با تجزیه و تحلیل آماری، مشخص شد که اثرات مستقل و متقابل نوع فرآیند و غلظت هیدروکسید سدیم بر روی بازده و عدد کاپا، در سطح 1 درصد معنی‌دار بوده است. نتایج ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذ‌های دست‌ساز نشان داد که دانسیته کاغذ‌های حاصل از خمیرکاغذ سودا- آنتراکینون بیشتر از خمیرکاغذ سودا است، اما جدول تجزیه واریانس این اختلاف را معنی‌دار نشان نداد. خمیر‌کاغذ سودا- آنتراکینون در هر دو حالت پالایش شده و پالایش نشده مقاومت‌های مکانیکی بیشتری نسبت به خمیر‌کاغذ سودا دارد و برای مقاومت کششی در سطح 1 درصد و مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پارگی در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده شد. از آن‌‌جا که ویژگی‌ای خمیر‌کاغذ‌‌ها در عدد کاپای تقریباً برابر ارزیابی شدند، بنابراین بین درجه روشنی کاغذ‌های حاصل از این دو فرآیند، اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد.

عنوان مقاله [English]

Investigation on Soda and Soda- AQ Pulping of Whole Kenaf

چکیده [English]

The present research has been conducted to investigate the soda and soda-anthraquiuone pulping from whole kenaf (V36). In this respect, anatomical characteristics of kenaf bast and core fibers as well as the soda and soda-AQ pulp properties produced at four sodium hydroxide concentrations, namely 25, 30, 35 and 40 (g/lit), have been evaluated. The pulping results indicated that pulp yield and kappa number for both pulps reduced by increasing sodium hydroxide concentration and the pulp yield loss was more severe at higher alkali concentrations. The slope of yield loss in soda-AQ process was lower than soda process. At similar concentrations, kappa number in soda-AQ process was lower than soda process, but pulp yield in soda-AQ was higher than soda pulp at almost similar kappa number. Statistical analysis indicated that the independent and interaction effects of process type and sodium hydroxide concentration on pulp yield and kappa number were significant at 1% experimental error level. In addition, the results of physical and strength properties of the handsheets showed that soda-AQ pulp had higher density than soda pulp but it was not significant statistically. Soda-AQ pulp had higher strength properties than soda pulp for both unrefined and refined samples and the differences were statistically significant for tensile strength at 1% experimental error level and burst strength and tear strength at 5% experimental error level. Since the handsheets properties were analyzed at almost similar kappa number, no significant differences were observed in the handsheet brightness between soda and soda-AQ pulps.