مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش اول- ویژگی‌های ظاهری و نوری خمیر کاغذ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

کاغذهای مخلوط باطله اداری منبع عظیمی از الیاف با کیفیت می‌باشند که فرآیند چاپ به روش غیر تماسی بر روی آن‌ها صورت گرفته است. بازیافت این کاغذها با استفاده از فرآیند مرکب‌زدایی متداول شیمیایی، از نظر فنی و اقتصادی با مشکل رو‌به‌رو است. در این پژوهش مرکب‌زدایی آنزیمی به‌عنوان گزینه جایگزین مرکب‌زدایی متداول شیمیایی انجام گرفت. نمونه‌های کاغذ باطله اداری پس از چاپ توسط دستگاه زیراکس، با استفاده از آنزیم سلولاز تجاری حاصل از قارچ Aspergillus niger در سه سطح مقداری 025/0، 05/0 و 1/0 درصد براساس وزن خشک خمیر کاغذ (به‌ترتیب معادل 25، 50 و 100 واحد به ازاء هر گرم وزن خشک خمیر کاغذ) و در دو سطح زمان 10 و 15 دقیقه و در دما‌ 50 درجه سانتی‌گراد مرکب‌زدایی شدند. تاثیر متغییرهای فرآیندی بر ویژگی‌های ظاهری و نوری کاغذهای دست‌ساز مرکب‌زدایی شده مورد مطالعه قرار گرفت. جمع‌بندی نتایج نشان داد تیماری که در آن از 05/0 درصد آنزیم و زمان 15 دقیقه استفاده شده است، بهترین نتیجه را داشته و موجب بهبود ویژگی‌های ظاهری کاغذهای دست‌ساز نسبت به نمونه‌های شاهد می‌گردد.

عنوان مقاله [English]

Enzymatic Deinking of Office Waste Papers in the Comparison with Conventional Chemical Method: part 1- appearance and optical properties of pulp

چکیده [English]

Mixed office waste papers are considered as a large source of high quality papers that were printed with non impact printing methods. This papers have involved and economical problem in deinking with conventional chemical methods. In this research Enzymatic deinking was done as an alternative for conventional chemical method. Enzymatic deinking of Xerox machine printed papers with cellulase from Aspergillus niger at three different dosages of 0.025, 0.05 and 0.1 percent on OD pulp (25, 50 and 100 IU), and repulping treatment times of 10 and 15 minutes at 50 °C were carried out and the effects of this treatmens on appearance and optical properties of handsheets were studied. The results were shown that treatment with 0.05 percent enzyme at 15 minute was better than other enzymatic treatments and caused improvement in appearance properties of handsheets compared with control (without any chemical or enzyme).