قدرت نگهداری میخ و پیچ، مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته در چوب فشرده¬شده صنوبر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دمای بخار دهی و درصد فشرده سازی بر قدرت نگهداری اتصال‌دهنده (میخ و پیچ)، مقاومت خمشی و مدول الاستیسته چوب فشرده شده صنوبر دلتوئیدس می‌باشد. به همین منظور تعداد 15پایه درخت سا­لم صنوبر­ از جنگل آموزشی- پژوهشی دکتر بهرام‌نیا واقع در منطقه شصت کلاته گرگان بطور تصادفی انتخاب و قطع گردید و نمونه­های مماسی از قسمت­های سالم چوب­برون تهیه شد. عوامل متغیر عبارت بودند از: درصد فشردگی در چهار سطح 20، 30، 40 و 50 درصد و دما بخاردهی در سه سطح 120، 140 و 160 درجه سلسیوس. نمونه­ها بخارزنی و در جهت شعاعی فشرده شدند. دانسیته نمونه­های فشرده شده تعیین و آزمون­های قدرت نگهداری میخ و پیچ و آزمون خمش بر روی نمونه­ها انجام گرفت. جهت بررسی دقیق­تر، تصاویر میکروسکوپی نیز از نمونه­های فشرده شده تهیه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش درصد فشرد­گی، مطابق با روند افزایش دانسیته، مقادیر قدرت نگهداری اتصال دهنده­ها، مدول گسیختگی و مدول[1] الاستیسیته نمونه­های فشرده­شده افزایش می­یابد و در تمامی موارد بیشترین آن­ها در فشردگی50 درصد مشاهده می­شود. با افزایش میزان فشردگی تا 50 درصد قدرت نگهداری میخ و پیچ به­ترتیب تقریباً 220 و 120 درصد، مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته به‌ترتیب حدود 70 و 40 درصد نسبت به نمونه­های فشرده نشده افزایش یافت و این در حالی بود که دمای بخاردهی بر روی اغلب مقاومت­ها به استثنا مدول الاستیسیته تاثیر معنی­دار نداشت. همچنین تصاویر میکروسکوپی نتایج به‌دست آمده را تایید نمود و نشان داد که با افزایش درصد فشردگی میزان درهم­رفتگی و همگنی الیاف بیشتر می­شود و به لحاظ تئوری امکان افزایش میزان فشردگی چوب صنوبر وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Nail and Screw Withdrawal Strength, MOE and MOR in Densified Poplar Wood

چکیده [English]

This research has been conducted to investigate the influence of steam temperature and densification percentage on withdrawal strength of nail and screw joints as well as flexural strength in compressed wood of eastern cottonwood (Populus deltoeides). For this purpose 15 healthy standing trees of eastern cottonwood were selected from Dr. Bahramnia forest located in Shasht-Kola (Gorgan). The flatsawn samples were selected and prepared from defect free parts of sapwood. Densification was done at 4 percentages, namely 20%, 30%, 40% and 50%. Steaming treatment was selected at 3 temperature levels, 120, 140 and 160 °C for this purpose. Density, withdrawal strength of nail and screw joints and also flexural strength (MOR and MOE) of compressed specimens were measured. Also, the microscopic images of compressed samples were studied. The results showed that the percentage of densification may significantly influence the density of samples, especially at the higher percentages. Furthermore, it was found that the amount of densification has significant influence on the withdrawal strength of nails (up to 220%) and screws (up to 120%). Regarding the flexural strength, MOR and MOE possessed higher amount as their amount were increased by 70% and 40%, respectively, compared with control samples. In addition, the microscopic images showed that more homogenous material could be obtained at higher densification percentages.