جذب آب و ثبات ابعاد چندسازه پلی¬پروپیلن/ الیاف چوب استیله شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش اثر استیلاسیون الیاف بر نقش سازگارکنندگی MAPP و ویژگی­های جذب آب، واکشیدگی ضخامت و ثبات ابعاد چوب پلاستیک ساخته شده از پلی­پروپیلن و الیاف استیله شده مورد بررسی قرار گرفت. الیاف چوب با انیدرید استیک و بدون حضور کاتالیست واکنش داده شد و درصدهای افزایش وزن (WPG) 5/4، 5/7 و 68/17 درصد به‌دست آمد. الیاف استیله شده با سازگارکننده MAPP (0، 2، 3 و 5 درصد) مخلوط گردید و ماده مرکب پلی­پروپیلن/ الیاف به روش پرس گرم و در دما 180 درجه سانتی­گراد ساخته شد. نمونه­های آزمونی به‌مدت 1512 ساعت در آب غوطه­ور شدند و ویژگی­های جذب آب، واکشیدگی ضخامت، اثر ضد واکشیدگی و بازدارندگی جذب آب تعیین گردیدند. ساختار درونی چوب‌­پلاستیک و پیوند بین الیاف و پلاستیک پلی­پروپیلن با میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که استیلاسیون الیاف موجب کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت در چند سازه چوب ­پلاستیک ­شد. افزایش شدت تیمار استیلاسیون سبب افت جذب آب و واکشیدگی ضخامت در ماده مرکب چوب­پلاستیک شده و افزایش مقدار سازگار­کننده MAPP نیز سبب افت جذب آب گردید؛ ولی نقش استیلاسیون بارزتر از نقش MAPP بود. بررسی میکروسکوپ الکترونی ساختار[1] چوب‌پلاستیک نشان داد که با افزایش شدت تیمار استیلاسیون از تخلل ساختاری آن کاسته می­شود و پیوند بین ماتریس زمینه­ای و الیاف بهتر می­گردد. از سوی دیگر، نمونه­های استیله شده از سطح صاف‌تری برخوردار می­گردند.

عنوان مقاله [English]

Water Absorption and Dimensional Stability of Polypropylene/Acetylated Wood Fiber

چکیده [English]

Influences of the wood fiber acetylation as well as the compatibilizer MAPP on water absorption, thickness swelling and dimensional stability of acetylated wood/ polypropylene composites (WPCs) were the main concerns of this research. Wood fibers were acetylated with acetic anhydride without using any catalyst to achieve weight percent gains (WPGs) of 4.5, 7.5 and 17.6%. The acetylated fibers were mixed with MAPP (0, 2, 3 and 5%) and matrix polymer polypropylene (PP) to prepare samples of the WPCs. The samples were made at 180°C with a hot press. Tests specimens were cut and soaked in the water for 1512 hours to determine the water absorption, the thickness swelling, the anti-swelling as well as the water repellent effects in the acetylated WPCs. The interfaces between acetylated wood fibers and the polypropylene were studied with a scanning electron microscope. Results revealed that acetylation of the wood fibers reduced significantly the water absorption and the thickness swelling in the WPCs. Addition of the MAPP decreased those properties as well. However, influence of the fiber acetylation was more effective than that of the MAPP. Electron microscopy of the interfaces showed reduction of micro-gaps in the WPCs and also improved interfaces between matrix polymer (PP) and the wood fiber. It was also revealed that the acetylated WPCs had smooth surfaces.