بررسی اثر استیلاسیون و نوع رزین بر مقاومت به آتش تخته¬خرده¬چوب یک¬لایه و سه¬لایه صنوبر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش، به‌منظور بررسی اثر استیلاسیون و نوع رزین بر مقاومت در برابر آتش تخته ‌خرده‌چوب یک و سه­لایه صنوبر انجام گرفت. خرده­چوب­های صنوبر در ٣ سطح استیلاسیون بالا، متوسط و شاهد، دارای ٢٧/١٧درصد، ٣٩/٨ درصد و صفر درصد افزایش وزن بودند. در ساخت تخته­های یک و سه­لایه دارای خرده­چوب­های استیله شده به‌ترتیب در تمام ضخامت تخته و یا در سطح تخته، از دو نوع رزین اوره­فرمالدئید و ایزوسیانات استفاده شد. آزمون مقاومت به آتش در بازه­های زمانی ۲٠، ۴٠، ۶٠ و١٢٠ ثانیه انجام گرفت. در 20 ثانیه اول، آتشگیری تخته­های حاوی رزین ایزوسیانات کمتر ازتخته­های حاوی رزین اوره­فرمالدئید بود و طی زمان این اثر کاهش یافت. در ارتباط با معیار کاهش جرم، در تخته­های سه­لایه نسبت به تخته­های یک­لایه کاهش جرم کمتری مشاهده گردید. با افزایش شدت استیلاسیون، طول دامنه گسترش آتشگیری و سطح زغال شده افزایش و در محدوده زمانی مشخص ١٢٠ ثانیه، کاهش جرم نمونه­ها از 704/33 درصد در نمونه شاهد به 052/28 در اصلاح شده با شدت 39/8 درصد تنزل یافت که این کاهش به لحاظ آماری معنی­دار نبود. در واقع، استیلاسیون سبب مقاوم­سازی تخته­ها در برابر آتش نشد، اما باعث سوختن کندتر آن‌ها گردید.

عنوان مقاله [English]

Investigation on The Effect of Acetylation and The Type of Resin on The Fire Resistance of One and Three Layered Poplar Particleboard

چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effect of acetylation and type of resin on fire resistance of one and three layered Populus particleboard. Populus particles were acetylated at three levels of acetyl content (WPG of 0, 8.39% and 17.27%). In manufacturing of one and three layered boards with acetylated particles in all thickness or surface of the boards two type of resin, urea formaldehyde and isocyanate (were used). Fire resistance test was carried out in cycles 20, 40, 60 and 120 seconds. At first 20 second, flammability of boards made from isocyanate was less than that for boards containing urea formaldehyde resin, and with time passing, this effect decreased. Regarding to weight loss, three layered boards showed less weight loss than single layered boards. By increasing of acetylation level, the extent length of fire extension and coal surface was increased and during distinct time, burned depth and weight loss decreased. This effect was more obvious at 120 second. Indeed, acetylation not make boards resustant to fire, but retarded their combustion.