بررسی اثر هوازدگی مصنوعی بر چوب ماسیو و تخته خرده چوب استیله شده راش ایرانی با استفاده از طیف سنجی و تصویر الکترونی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر تیمار استیلاسیون بر مقاومت به هوازدگی چوب ماسیو و تخته خرده‌چوب حاصل از خرده‌چوب‌های استیله شده گونه راش ایرانی (Fagus orientalis) انجام گرفت. خرده‌چوب­های راش پس از 12 ساعت غوطه­وری در انیدرید استیک، جهت رسیدن به 3 سطح درصد افزایش وزن (WPG) 5، 9 و 16 درصد به مدت 30، 90 و 240 دقیقه در اتوو تحت دمای 120 درجه سانتی‌گراد- سلسیوس حرارت داده شدند. چوب ماسیونیز پس از 12 ساعت غوطه­وری در انیدرید استیک، به‌مدت 240 دقیقه در اتو تحت دما 120 درجه سانتی‌گراد حرارت داده­شد و به‌شدت استیلاسیون 10 درصد رسید. سپس خرده چوب­ها با چسب ملامین اوره فرمالدئید (MUF) به‌میزان 10 درصد بر‌اساس وزن خشک خرده چوب، چسب زنی و پرس گردیدند. نتایج نشان دادند که استیله کردن، مقاومت به هوازدگی چوب ماسیو و تخته خرده‌چوب را افزایش [1]می­دهد. در تخته­خرده­چوب، با افزایش شدت تیمار از صفر به 16 درصد، تفاوت بین طیف FTIR نمونه‌های استیله هوازده و استیله بدون هوازدگی نامحسوس­تر گردید. تصویر الکترونی سطح شعاعی چوب راش استیله شده، پس از 300 ساعت هوازدگی کامل (ماورای بنفش و اسپری آب)، نشان داد که با افزایش شدت استیلاسیون، عمق ترک­های سطحی کاهش یافته و روزنه­های هاله­ای تقریباً تغییری نکرده است.

عنوان مقاله [English]

Influence of Artificial Weathering on Acetylated Beech Solid Wood and Particleboard by Spectroscopy and Electron Microscopy

چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effect of acetylation on weathering resistance of solid wood and particleboard produced from acetylated particles of Fagus orientalis. After 12 hours soaking in acetic unhydride, in order to achieve three levels of weight gain, 5, 9 and 16%, acetylated particles of Bech wood were heated in oven at 120oC for 30, 90 and 240 minutes, respectively. Also, after 12 hours soaking iacetic unhydride and heating at 120 oC for 240 minutes, the weight gain of solid wood reached to 10%. The particles were glued with 12% melamine urea formaldehyde (solids on oven dry mass of particles) and then, pressed. Results showed that resistance to weathering increased by acetylation. By increasing level of acetylation from zero to 16%, difference between weathered and unweathered acetylated Particleboard samples became more invisible. After weathering for 300 hours, the radial surface SEM of acetylated Beech solid wood showed that, with increasing of acetylation level, depth of surface cracks decreased and bordered pits approximately did not change.