رابطه بین عوامل خاکی و تراکم زادآوری گونه راش در روشنه¬های تاج پوشش با اندازه مختلف

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

روشنه¬های جنگلی نقش مهمی در تحول و پویایی جنگل¬های نواحی معتدله بر عهده دارند. این مطالعه سعی بر آن دارد به بررسی تغییر عوامل خاکی در روشنه¬های با اندازه مختلف و ارتباط آن با تراکم زادآوری گونه راش در منطقه جنگلی لالیس چالوس بپردازد. به این منظور سه اندازه روشنه کوچک (200 مترمربع)، روشنه متوسط (400 مترمربع) و روشنه بزرگ (600 مترمربع) با سه تکرار در منطقه انتخاب شد. جهت نمونه¬برداری از خاک معدنی، در هر روشنه به‌صورت تصادفی چهار پروفیل خاک حفر گردید. همچنین برای بررسی تراکم زادآوری گونه راش در هر روشنه نه میکروپلات دایره‌ای با ابعاد 14/3 مترمربع بر روی دو قطر اصلی روشنه پیاده و زادآوری در آن¬ها ثبت شد. عوامل کربن، نیتروژن، نسبت کربن به نیتروژن، فسفر، pH درصد رطوبت اشباع و بافت خاک (رس، شن و سیلت) اندازه¬گیری گردید. نتایج نشان داد با افزایش اندازه روشنه، کربن و نسبت کربن به نیتروژن کاهش معنی¬داری دارد. سایر عوامل خاک با افزایش اندازه روشنه افزایش معنی¬داری داشتند. مطابق نتایج تراکم زادآوری با کلیه عوامل مورد بررسی همبستگی معنی¬داری نشان داد. بر این اساس با افزایش عوامل نیتروژن، فسفر، pH خاک و درصد رطوبت اشباع میزان زادآوری افزایش نشان داد. کربن و نسبت کربن به نیتروژن نیز تاثیر منفی بر تراکم زادآوری بر جا گذاشتند، ولی هیچ کدام از ذرات بافت خاک بین روشنه¬های مختلف تغییر معنی¬داری نشان ندادند.

عنوان مقاله [English]

Relationship between Soil Characteristics and Beech Regeneration Density in Canopy Gaps with Different Sizes

چکیده [English]

In temperate forests canopy gaps play an important role in driving stand dynamics. The purpose of this research was to compare soil characteristics in forest gaps with several size and its relation to Beech regeneration density in Lalis forest, Chalous. In order to investigate factors, three gap sizes as small gap (200 m2), medium gap (400 m2), and large gap (600 m2) with three replicate were selected in locatation. Mineral soil samples were randomly collected from four different places in each gap, all over the gap area. Nine circular subplots of 3.14 m2 were established inside each gap on two principal diagonals and the regeneration density of Beech species was estimated. Some of soil characteristics, such as total carbon, total nitrogen, available phosphorous, soil acidity (pH), C/N ratio, saturation moisture and soil texture (clay, silt and sand) were measured. Results showed that the carbon and C/N ratio significantly decreased with increasing of gap size. The other soil characteristics significantly increased with increasing of gap size. Similar to results, statistical difference between regeneration densities with soil characteristics was found. With thicken of soil characteristics consisting of nitrogen, phosphorous, pH, and moisture, regeneration density increased. Carbon and C/N ratio affected negatively on regeneration density, But there were no significant differences in soil texture ingredient between gaps.