مقایسه ریخت شناسی الیاف و ترکیبا ت شیمیایی اجزاء کلش برنج

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

بررسی ساختار بخش­های متفاوت ماده اولیه گامی در راستای فرآوری مناسب­تر آن می­باشد. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی­های ریخت­شناسی الیاف و ترکیبات شیمیایی اجزاء ساقه برنج
(Oryza sativa L) در ارتفاعات متفاوت ساقه شامل میان­بندهای بالا، وسط و پایین، برگ­ها و گره­ها به‌طور مجزا و همچنین مخلوط آنها انجام گرفت. الیاف اجزا کلش برنج با استفاده از روش فرانکلین جداسازی و درصد ترکیبات شیمیایی براساس استانداردهای مربوطه آیین­نامه تاپی اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که طول، قطر و ضخامت دیواره سلولی الیاف از میان­بند پایین به بالا کم گردید. بیشترین قطر و ضخامت دیواره سلولی الیاف مربوط به گره­ها بود. مقادیر خاکستر، مواد استخراجی (قابل حل در استن)، لیگنین و سلولز برگ در مقایسه با دیگر اجزای ساقه بیشتر بوده و درصد خاکستر و مواد استخراجی در ساقه از پایین به بالا افزایش ولی مقادیر سلولز و لیگنین در ساقه از پایین به بالا کاهش داشت. نتایج به‌دست آمده از این بررسی نشانگر آن است که میان­بندهای ساقه­­ی برنج به لحاظ بلندتر بودن میانگین طول الیاف و دارا بودن مواد استخراجی، خاکستر و لیگنین کمتر نسبت به برگ­ها برتر بوده و بنابراین برای خمیرکاغذ­سازی مناسب­تر خواهند بود. بنابراین در شیوه­های آماده­سازی مواد اولیه مورد استفاده خمیرکاغذ باید سعی شود تا قسمت­های نامناسب­تر کلش برنج نظیر برگ­ و گره­ها را به طریقی حذف نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Fiber Morphology and Chemical Compositions of Rice Straw Parts

چکیده [English]

Structural investigation of different parts of raw material is a step to achieve its more suitable processing. The aim of this study was to investigate fiber morphology and chemical composition of rice straw parts at different heights for internodes in lower, middle and upper parts, leaves and nodes separately as wella their mixture. Fibers were separated using Franklin method and their chemical composition was determined according to the related TAPPI test methods. Results showed that fiber length, fiber diameter and cell wall thickness of fiber decreased in internodes from down to top. The largest diameter and cell wall thickness were related to the nodes. The amounts of ash, acetone extractable materials, lignin and cellulose of leaf were higher than the other parts of the straw. Ash and acetone extractable materials percentage increased in straw from down to top but amounts of lignin and cellulose decreased in straw in the same direction. The results indicate that the internodes of rice straw are better than the leaves for pulping because of the average longer fibers and lower percentage of extractive, ash and lignin in internodes than the levels. So, in preparation of the pulp raw materials, it is necessary to remove the unsuitable parts of rice straw such as leaves and nodes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Rice straw
  • Fiber morphology
  • Chemical composition