ویژگی‎های خمیر کاغذ سولفیت قلیایی قابل رنگ بری از کارتن کنگره‎ای کهنه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش ساخت خمیر کاغذ سولفیت قلیایی قابل رنگ‎ بری از الیاف کارتن کنگره‎ای کهنه بررسی شده است. متغیر‎های خمیر کاغذسازی شامل سه مقدار قلیاییت فعال (14، 16 و 18 درصد وزن خشک ماده اولیه و بر مبنای Na2O)، دو نسبت سولفیت سدیم به هیدروکسید سدیم (50:50 و 70:30)، چهار دمای پخت (125، 145، 165 و 175 درجه سانتی‎گراد) و دو زمان پخت (60 و 120 دقیقه) مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از انجام تیمارهای آزمایشی و ارزیابی نتایج مربوط به ویژگی‎های مقاومتی خمیر کاغذهایی که دارای کمترین عدد کاپا بودند، در نهایت خمیر کاغذ با عدد کاپا 3/18 و روشنی 17/50 درصد که با افزودن 18 درصد قلیاییت فعال، نسبت سولفیت سدیم به هیدروکسید سدیم 70:30، زمان و دمای پخت به‌ترتیب 120 دقیقه و 175 درجه سانتی‎گراد و با بازده 64 درصد (بر مبنای وزن خشک الیاف بعد از شستشو) و 8/72 درصد (بر مبنای وزن خشک OCC اولیه) ساخته شده است، جهت مطالعه رنگ‌بری با استفاده از ترتیب رنگ‌بری کاملاً بدون کلر انتخاب گردید. ویژگی‎های خمیر کاغذ انتخابی شامل روشنی، ماتی، شاخص‏های مقاومت به کشش و مقاومت به پاره شدن به‌ترتیب 17/50 درصد، 36/81 درصد، N.m/g7/27 و mN.m2/g35/12 اندازه‎گیری شد. رنگ‎بری با پروکسید هیدروژن این خمیر کاغذ نشان داد که با استفاده از 3 درصد پروکسید هیدروژن و 25/2 درصد هیدروکسید سدیم می‎توان به روشنی 14/57 درصد، ماتی 24/78 درصد رسید. بازده خمیر کاغذ رنگ‎بری شده معادل 92 درصد (بر مبنای وزن خشک خمیر کاغذ قبل از رنگ‎ بری) اندازه‎گیری شد. شاخص مقاومت به کشش و شاخص مقاومت به پاره شدن این خمیر کاغذ به ترتیب N.m/g27 و mN.m2/g45/12 اندازه‎گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Properties of Bleachable Alkaline Sulfite Pulp from Old Corrugated Container

چکیده [English]

Alkaline sulfite pulping of old corrugated container to produce bleachable pulp was investigated. Pulping variables including active alkali of 14, 16, and 18% (based on oven-dry weight of OCC and Na2O); sodium sulfite to sodium hydroxide ratios of 50:50 and 30:70; pulping temperatures of 125,145,165 and 175ºC and pulping time of 60 and 120 minutes were examined. After preliminary pulping and evaluation of the strength of the pulps with the lowest kappa number, pulp with kappa number of 18.3 and brightness of 50.17% which was produced applying 18% active alkali, sodium sulfite to sodium hydroxide ratio of 30:70 and pulping time and temperature of 120 minutes and 175ºC respectively with 64% yield (based on oven dry weight of washed OCC) and 72.7% yield (based on original weight of the OCC) was selected for totally chlorine free bleaching trials. Brightness, opacity, tensile and tear strength indices of this pulp were measured as 50.17%, 81.36%, 27.7 N.m/g and 12.35mN.m2/g, respectively. Bleaching this pulp applying 3% H2O2 and 2.25% NaOH generated bleached pulp with brightness and opacity as 57.14% and 78.24%, respectively. The bleaching yield was measured as 92%. Tensile and tear strength indices of this pulp were measured as 27 N.m/g and 12.45 mN.m2, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old corrugated container
  • Alkaline sulfite
  • Active Alkali
  • strength