بررسی ویژگی‌های بیومتری، فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی چوب اکالیپتوس (E. camaldulensis) در منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

به‌منظور تعیین ویژگی‌های بیومتری (طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف)، فیزیکی (میزان جرم ویژه و واکشیدگی حجمی)، شیمیایی (مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر) و مکانیکی (مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، فشار موازی الیاف، فشار عمود بر الیاف، برش موازی الیاف، سختی و میخ‌ کشی انفصالی) چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس، تعداد پنج اصله درخت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابعاد الیاف در تنه درخت، از مغز به پوست افزایش و از پائین به بالا کاهش داشت. واکشیدگی حجمی در محور شعاعی، از مغز به پوست و در محور طولی، از پائین به بالا کاهش نشان داد. مقدار سلولز چوب درون و چوب برون و مقدار خاکستر چوب درون و چوب برون در سطح 5 درصد خطای آزمایش اختلاف معنی‌دار آماری ندارند. مقدار لیگنین چوب درون و چوب برون و مقدار مواد استخراجی چوب درون و چوب برون در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی‌داری می باشند. ویژگی‌های مکانیکی چوب در دو حالت تر و خشک نیز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد مقدار ویژگی‌های مکانیکی نمونه‌های‌تر به‌طور معنی‌داری کم تر از نمونه‌های خشک می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Physical, Mechanical, Chemical and Biometrical Properties of E. camaldulensis Wood from Sistan Region

چکیده [English]

To determine of biometrical (fiber length, fiber diameter, lumen and cell wall thickness), physical (density and volumetric swelling), chemical (amount of extractives, cellulose, lignin and ash) and mechanical (modulus of rupture, modulus of elasticity, compression strength parallel to grain, compression strength perpendicular to grain, shear parallel to grain, janka-hardness and nail withdrawal) properties of eucalyptus camaldulensis wood from Sistan region five trees were selected and evaluated. The results showed that fiber dimensions in tree trunk, from pith to bark and decreased from bottom to top. The volumetric swelling variation decreased in radial axis from pith to bark and in longitudinal axis from bottom to the top. There were no significant different at 5 percent statistical error level between the cellulose and ash content values in heartwood and sapwood, respectively. On the other hand, significant difference at 5 percent statistical error level was observed between lignin and extractives values in heartwood and sapwood, respectively. Also, mechanical properties of wet and dry samples were determined. The results indicated that the mechanical properties of wet samples were lower than dry samples, significantly.