شناسایی و رتبه‌بندی معیار‌های مؤثر در مکان‌یابی واحدهای روکش HPL استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

با توجه به کاربرد متنوع ‌و خصوصیات مناسب روکش HPL[1] مانند زیبایی، مقاومت مکانیکی، عدم‌جذب آب، بخار آب و مقاومت در برابر مواد شیمیایی و حرارت، نیاز به این روکش در صنایع مختلف رو به گسترش بوده و تهیه آن موجب ممانعت از خروج مبالغ زیاد ارز می‌شود. از این‌رو، بررسی معیارهای مؤثر تصمیم‌گیری در خصوص مکان‌یابی بهینه کارخانه تولید روکش HPL در کشور دارای اهمیت است. استان گلستان به‌عنوان یکی از استان‌های مستعد در این صنعت در پژوهش حاضر انتخاب و معیار‌های تأثیرگذار بر انتخاب بهینه محل استقرار واحدهای روکش HPL در این استان شناسایی و در چهار گروه عمده «اقتصادی»، «زیرساختی»، «انسانی» و «مواد و محصول» طبقه‌بندی گردید. آمار و اطلاعات پیمایشی موردنیاز در سال 1388، از کارشناسان، صاحبان صنعت و صاحبنظران دانشگاهی استان جمع‌آوری شد. وزن‌دهی و رتبه‌بندی معیار‌ها با استفاده از تکنیک منعطف و کاربردی تحلیل سلسله مراتبی ([2]AHP) در محیط نرم‌افزاری Expert Choice صورت پذیرفت. نتایج نشان داد از میان 23 معیار شناسایی‌شده مؤثر بر مکان‌یابی کارخانه روکش HPL، معیار‌های وضعیت صنایع[3] جانبی با اختصاص ضریب وزنی 115/0، بالا بودن ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری (095/0)، تعداد رقبا و بازار فروش (088/0) و اطمینان از عرضه ماده اولیه (071/0)، به‌ترتیب دارای اهمیت می‌باشند. ضمن آنکه وزن معیار‌های اصلی مواد و محصول، زیرساختی، اقتصادی و انسانی، به‌ترتیب 339/0، 283/0، 268/0 و 110/0 محاسبه گردید.
[1]- High Pressure decorative Laminates (HPL)

[2]- Analytical Hierarchy Processes (AHP)

* مسئول مکاتبه: bahmani1364@yahoo.comکلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking the Effective Criteria for Site-Locating of HPL Veneer Factories in Golestan Province

چکیده [English]

Regarding to various applications and adequate characteristics of HPL veneer such as beauty, mechanical strengh, un-absorption of water and vapor, as well as chemical and thermal resistances, the need to this veneer has been developed in different industries and local production make possible exchange saving. Therefore, investigating the effective criteria on optimal site-locating of HPL veneer factories has been important. For this study, the Golestan province was selected as one of talented provinces in wood industry. The effective criteria on HPL veneer site-location has been recognized and classified into "Economics", "Substructure", "Humanity" and "Materials and product" groups. The survey data has been gathered from experts, industry holders and academic connoisseurs in 2009. Weighting and ranking of measures has been conducted using flexible and practical AHP technique and the Expert Choice software. The results revealed that among 23 investigated effective criteria for site selection of HPL veneer the score of factories, the status of lateral industries with the score of 0.115, high capacity of investment absorption (0.095), number of competitors and sale markets (0.088), and assurance in supplying raw materials (0.071) were selected as priorities. By the way, the weights of materials-product, substructure, economic, and humanity criteria were derived as 0.339, 0.283, 0.268 and 0.110, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site Selection
  • Wood and Paper Industry
  • HPL Veneer
  • Analytical Hierarchy process (AHP)
  • Golestan Province