تنوع آندوکارپ میوه گونه داغداغان (Celtis australis L.) با دو اکوتیپ از ایران و شمال آفریقا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش آندوکارپ میوه در گونه داغداغان (.L C. australis) با دو اکوتیپ از جنگل‌های هیرکانی شمال ایران و کوهستان‌های خشک شمال آفریقا از لحاظ خصوصیات ماکرو و میکرو مورفولوژیکی توسط دستگاه لوپ و میکروسکوپ الکترونی1(SEM) مورد مطالعه قرار گرفت تا تنوع آندوکارپ میوه در شرایط اکولوژیکی متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می­دهد داغداغان متعلق به ایران، بزرگ‌تر، دارای برجستگی کم­تر و در لایه خارجی آندوکارپ دارای منافذی به قطر متوسط 10 میکرون می­باشد در حالی‌که داغداغان متعلق به شمال آفریقا به‌منظور واکنش آکلیماسیون نسبت به شرایط خشک و کوهستانی دارای آندوکارپ کوچک­تر، زبرتر، برجسته­تر، دارای دو حلقه دربرگیرنده و فاقد منفذ در لایه خارجی می­باشد. نتایج کلی نشان می­دهد که صفت آندوکارپ در این‌گونه تابع شرایط اکولوژیکی بوده و در ارتباط با آن پیوسته در حال تغییر است.

عنوان مقاله [English]

Endocarp Diversity of Celtis australis L. with Iran and Northern Africa Ecotypes

چکیده [English]

The endocarp of Celtis australis L. with hyrcanian forests of Northern Iran and arid mountains of Northern Africa ecotypes were studied considering macro and micro morphologic characteristics, using binocular and Scanning Electron Microscope. The aim of this research was to evaluate the endocarp diversity in different ecological conditions. The results showed that Celtis australis L. is bigger, softer, with holes with 10 micron diameter in Iran; but, the African Celtis australis L. endocarp is smaller and rougher having two enclosure circles and without hole in outer layer. The total results show endocarp characteristics is dependent to the ecological conditions, and is coutinuesly changing with its changes.