بررسی ویژگی‌های خمیر کاغذ NSSCجست و تنه اکالیپتوس کاملدولنسیس منطقه جیرفت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تولید خمیر کاغذ از چوب تنه مادری (اولیه) و چوب جست (رویش ثانویه) اکالیپتوس کاملدولنسیس با روش سولفیت خنثی (NSSC) انجام شده است. ابعاد الیاف و ترکیبات شیمیایی چوب‌ها اندازه‌گیری شد. شرایط پخت خمیر کاغذ شامل سه سطح زمانی 30، 60 و 90 دقیقه، مقدار ثابت 15 درصد سولفیت سدیم و 7 درصد بی‌کربنات سدیم بر مبنای وزن خشک، درجه حرارت ثابت 165 درجه سانتی‌گراد و نسبت مایع پخت به چوب 6 به 1 بود. خمیرهای حاصل پالایش شدند تا به درجه روانی مورد نظر (ml 400، CSF) برسند، و در نهایت از آنها کاغذ دست‌ساز ساخته شد و آزمون‌های مربوطه انجام گرفت. میانگین بازده خمیر کاغذ در سه زمان پخت مورد مطالعه برای چوب تنه مادری بیشتر از چوب جست بوده است. مقاومت‌های اندازه‌گیری شده (مقاومت به پاره شدن، مقاومت به ترکیدن، مقاومت کششی) کاغذ حاصل از چوب تنه مادری در شرایط یکسان بیشتر از مقاومت‌های کاغذ حاصل از چوب جست بوده است، ولی از نظر آماری بین مقادیر مقاومت به پاره شدن و مقاومت کششی دو نوع کاغذ ساخته شده، اختلاف معنی‌دار دیده نشد. به‌هرحال با توجه به نتایج به‌دست آمده، تندرشد بودن چوب جست، بازده بیشتر آن و نیاز به دور پالایش کمتر برای رسیدن به درجه روانی مطلوب، از این چوب می‌توان نظیر چوب تنه مادری در صنعت خمیر و کاغذسازی استفاده نمود.

عنوان مقاله [English]

Investigation on NSSC Pulp Obtained from Second-Growth and Original Stem of Eucalyptus camaldulensis in Jiroft Region

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the properties of NSSC pulp from seed original stem and second-growth of Eucalyptus camaldulensis. Cooking conditions were as follow: time 30, 60 and 90 minutes, Temperature 165˚C and L/w: 6/1. Na2SO3 and NaHCO3: 15% and 7% based on OD weight of wood, respectively. In this study fiber dimension and chemical compositions of woods were determined. The pulps were refined to reach the target freeness value (400ml, CSF). Then, hand sheets were made and tested. The average pulp yield for seed original stem wood was higher than the second-growth wood. The results of the strength properties indicate that all properties of the pulp produced from seed original stem in the same condition are higher than those of the pulp of the second-growth wood, but there was no significant difference between them. However, regarding to the results in terms of fast-growth, higher pulp yield and lower refining energy required to reach the proper freeness value, make the second-growth wood as suitable as the seed original stem wood in pulp and paper industry.