مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزان‌کننده مورد استفاده در پروژه‌های جنگل‌کاری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش در جنگل دست کاشت محوطه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان انجام گرفت. این منطقه در ارتفاع 1050 متری از سطح دریا واقع شده، متوسط بارندگی و دمای سالانه آن به‌ترتیب 250 میلی‌متر و 2/13 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان هدررفت ربایشی، میان‌گذر و ساق‌آب بود که در گونه‌های گیاهی کاج (pinus nigra)، سرو (Cupressus sempervirens)، اقاقیا (Robinia pseudacacia) و چنار (platanus orientalis) در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مقدار هدر رفت ربایشی، میان‌گذر و ساقآب در گونه کاج به‌ترتیب 77/34، 73/63 و 5/1 درصد و در گونه سرو 97/44، 4/53 و 63/1 درصد بوده است. همچنین مقدار هدر رفت ربایشی، میان‌گذر و ساقآب به‌ترتیب در گونه چنار 78/9، 42/89 و 8/0 درصد و در گونه اقاقیا 5/5، 97/93 و 53/0 درصد می‌باشد. هدر رفت ربایشی در گونه‌های کاج و سرو در سطح 5 درصد خطای آزمایش معنی‌دار شده در حالی‌که گونه‌های چنار و اقاقیا اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد نشان ندادند. همچنین مقدار هدررفت ربایشی گونه‌های کاج و سرو در مقایسه با گونه‌های چنار و اقاقیا در سطح 1 درصد خطای آزمایش اختلاف نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که سرو بیشترین میزان هدر رفت ربایشی را نسبت به سایر گونه‌ها دارد.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Canopy Interception Loss in Evergreen and Deciduous Trees Used in Afforestation Projects

چکیده [English]

This research was carried out in a reforest at ShirvanAgricultureCollegein two years (2005-2007). The aim of this research was to determine of canopy interception loss, throughfall and stemflow. Four trees species were used including pinus nigra, Cupressus sempervirens, Robinia pseudacacia and platanus orientalis with three replications. The results showed that the amount of canopy interception loss, throughfall and stemflow of pinus nigra and Cupressus sempervirens was 34.77, 63.73, 1.43 and 44.97, 53.08, 1.63 percent, respectively. These amounts for Robinia pseudacacia and platanus orientalis species were 9.78, 89.42, 0.8 and 5.5, 93.97, 0.53 percent, respectively. There was a significant difference in canopy interception loss between pinus nigra and Cupressus sempervirens (P<0.05). However, there was no significant difference (P<0.05) in interception loss between Robinia pseudacacia and platanus orientalis species. Furthermore, a significant difference (P<0.01) was observed in interception loss between evergreen and deciduous trees. The results showed that Cupressus sempervirens had the highest interception loss than other trees species.