تأثیر استفاده از خمیر مرکب‌زدایی شده کاغذهای باطله اداری بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ چاپ و تحریر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش از خمیر مرکب‌زدایی شده کاغذهای باطله اداری تولیدی شرکت کاغذسازی لطیف به‌عنوان جایگزین بخشی از خمیر الیاف بلند وارداتی همراه با خمیرAPMP  سپیدار تولیدی صنایع کاغذ مراغه استفاده شد. هر دو خمیر کاغذ APMP و الیاف بلند تا رسیدن به درجه روانی حدود CSF250 پالایش شده و سپس در ترکیب با خمیر مرکب‌زدایی شده با نسبت‌های صفر (نمونه شاهد)، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد کاغذ دست‌ساز تهیه گردید. نمونه شاهد حاوی 30 درصد خمیر الیاف‌بلند و 70 درصد خمیر APMP سپیدار بوده است. ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذهای ساخته شده شامل مقاومت به کشش، مقاومت به پاره شدن، مقاومت به ترکیدن، درجه روشنی و ماتی براساس استانداردهای مربوط به تاپی اندازه‌گیری شدند. نتایج اندازه‌گیری‌ها توسط آزمون تجزیه واریانس مقایسه شده و برای تعیین بهترین تیمار آزمایشی از روش امتیازدهی براساس محاسبه معادله نرمال‌سازی استفاده شد. نتایج به‌دست آمده و محاسبه‌های انجام شده نشان داده است که می‌توان از مقدار 5 تا 15 درصد خمیر مرکب‌زدایی شده کاغذهای باطله اداری در ترکیب با 15 تا 25 درصد خمیر الیاف بلند وارداتی و 70 درصد خمیر APMP سپیدار استفاده نموده و کاغذی با خواص مکانیکی و نوری مطلوب به‌دست آورد.

عنوان مقاله [English]

The Influence of Mixed Office Waste DIP on The Mechanical and Optical Properties of Writing and Printing Paper

چکیده [English]

Mixed Office Waste DIP produced at Latif Paper Company was used as reinforcement pulp to substitute part of imported long fiber pulp in White Poplar APMP furnish produced at Maraghe Paper Company. Each pulp was separately refined to about 250 CSF and then, handsheets were made applying 0(control sample), 5, 10, 15, 20 and 25 percent DIP mixed with APMP and LF pulps. The control sample contained 30 percent LF and 70 percent APMP pulps. Mechanical and optical properties of the handsheets, including tensile, tear and burst strengths, brightness and opacity were determined according to relevant TAPPI standard test methods. Comparison of the data was done using ANOVA and the best treatment, was determined using scoring method based on normalization equation. The results showed that 5 to 15 percent Mixed Office Waste DIP can be properly used in mixtures with 15 to 25 percent LF and 70 percent White Poplar APMP pulps to produce writing and printing paper with suitable mechanical and optical properties.