بررسی میزان همسانی مدل‌های رویش قطری درختان راش خزر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

رویش درختان جنگلی تحت‌تأثیر عوامل درونی درخت، مؤلفه‌های محیطی و عامل زمان قرار می‌گیرد. در سال‌های مختلف حیات درخت، میزان رویش برحسب شدت نوسانات، دوام و نحوه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده تفاوت نشان می‌دهد. بررسی حاضر با هدف تعیین میزان همسانی رویش قطری درختان راش در: سنین، دوره‌های حیاتی و طبقات قطری مختلف انجام شده است. به این منظور تعداد 30 اصله درخت راش در کلاسه‌های قطری مختلف در جنگل هفت‌خال ساری قطع شدند. در ارتفاع برابر سینه هر یک از درختان، یک دیسک به ضخامت 10 سانتی‌متر تهیه شد. بعد از اندازه‌گیری پهنای حلقه‌ها، رابطه سن با تغییرات رویش شعاعی به‌صورت مدل ریاضی درآمد. براساس نتایج اولیه، روند و مدل رویش هر درخت در دوره‌های حیاتی آن تغییر می‌کند. همچنین بازه‌های آماری و نیز مدل‌های رویش درختان واقع در هر کلاسه قطری، با یکدیگر تفاوت نشان می‌دهند. به‌منظور کم کردن تعداد معادله‌ها و نتیجه‌گیری، با استفاده از روش «مونه‌بندی»، درختان نمونه با 3 معیار: کلاسه‌های قطری، سن و میانگین رویش، به 10 گروه تقسیم شدند. برای هر گروه معادله ریاضی سن و رویش برازش داده شد. بعد از مقایسه میانگین‌ها، مقایسه واریانس‌ها و مقایسه توزیع‌ها، بازه‌های آمار توصیفی و مشخصه‌های رگرسیونی مدل رویش گروه‌ها با یکدیگر مقایسه شدند. مطابق نتایج، مدل‌های رویش قطری درختان راش یکسان نیست و در مطالعات باید در 10 گروه جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

عنوان مقاله [English]

Investigation on The Homogenity of Diameter Increment Models in Fagus orientalis L. Trees

چکیده [English]

Current increment of forest trees is affected by inner factors, environmental factors and the time. Rate of annual growth differs in tree living periods on the basis of fluctuations range, durability and effect manner of mentioned factors. The present study was performed to findout if there is homogenity in diameter increment of Beech trees (Fagus orientalis L.) in different ages, living periods and diameter classes. For this, 30 sample Beech trees in different diameter classes were cut from Haftkhal forest project. One disk with 10 centimeter thickness extracted on dbh level of each sample tree. After Measuring the width of the rings, the regression of the age and radial increment variations fitted for each tree. Primary results show that trend and model of the tree increment change in its living periods. Statistical descriptives and growth models of the trees have Significant. difference in the same diameter classes. For decreasing the number of equations and aggregating them, stratification method was used. Sample trees stratified in ten groups upon three criteria: diameter classes, age and the mean of current annual increment (rings width on dbh level). The regression of the age and radial increment variations fitted for each group. All groups were compared by means test and increment distribution corresponding to tree age. According to the results, diameter increment models of the Beech trees are not homogenous. Thus, for estimation the Beech stand increment, trees must be divided into ten groups.