تعیین مقدار بهینه مصرف الیاف کارتن و روزنامه بازیافتی در اختلاط با خمیر کرافت پهن‌برگان برای تولید کاغذ کرافت لاینر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش جهت بررسی مقاومت‌های مکانیکی و ویژگی‌های نوری کاغذ کرافت لاینر حاصل از اختلاط الیاف کارتن و روزنامه بازیافتی با خمیر کرافت بکر مخلوط پهن‌برگان داخلی، الیاف کاغذهای کارتن و روزنامه بازیافتی براساس روش متداول در صنایع بازیافت کاغذ مجدداً به خمیر کاغذ تبدیل شدند. بعد از اندازه‌گیری درجه روانی اولیه آنها، خمیرهای یاد شده به‌صورت جداگانه پالایش شدند تا به درجه روانی مناسب برای ساخت کاغذ کرافت لاینر برسند. خمیرهای حاصل با نسبت‌های اختلاط (85 ،10، 5)، (80، 10، 10)، (75، 10، 15)، (70، 10، 20)، (70، 15، 15)، (65، 15، 20) ، (50، 25، 25)، (25، 50، 25) و (25، 25، 50) درصد به‌ترتیب برای خمیر بکر، الیاف کارتن و روزنامه بازیافتی با یکدیگر مخلوط شده و از هر کدام از ترکیب‌های بالا کاغذهای دست‌ساز تهیه شد و ویژگی‌های مکانیکی و نوری آنها با ویژگی‌های یاد شده در کاغذ دست‌ساز حاصل از 100 درصد خمیر کرافت بکر (نمونه شاهد) مقایسه گردید. از آزمون تجزیه واریانس برای مقایسه ویژگی‌های کاغذهای ترکیبی با نمونه شاهد استفاده شد. برای تعیین بهترین تیمار از نظر مجموع ویژگی‌های مورد بررسی از معادله نرمال‌سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد الیاف کارتن و روزنامه بازیافتی در مخلوط خمیرها، مقاومت به کشش، پاره شدن و ترکیدن کاغذهای کرافت لاینر حاصل کاهش یافته و درجه روشنی آنها افزایش می‌یابد. با توجه به امتیازات متعلق به هر یک از تیمارهای آزمایشی مشاهده گردید که می‌توان از مقدار 25 درصد از هر یک از الیاف کارتن و روزنامه بازیافتی (در مجموع 50 درصد) در مخلوط خمیر کرافت بکر مخلوط پهن‌برگان استفاده کرد و کاغذی با ویژگی‌های مکانیکی و نوری مطلوب به‌دست آورد.

عنوان مقاله [English]

Optimization of the Use of Recovered OCC/ONP in Mixture with Virgin Hardwoods Kraft Pulp to Produce Kraft Liner Paper

چکیده [English]

In order to determine the mechanical and optical properties of kraft liner paper made of the mixture of recovered OCC/ONP fibers with mixed local hardwoods virgin kraft pulp, OCC/ONP papers have been repulped in the common method of the paper recycling industry. The initial freeness value of each pulp was measured and they were separately refined to reach the suitable freeness value required to make kraft liner paper. The pulps have been mixed at (85, 10, 5), (80, 10, 10), (75 ,10, 15), (70, 10, 20), (70, 15, 15), (65, 15, 20), (50, 25, 25), (25, 50, 25) and (25, 25, 50) percentage rates of virgin kraft pulp, OCC and ONP papers, respectively. Handsheets were made, according to the related TAPPI standard test methods, from each mixture (treatment) and their mechanical and optical properties have been determined. The results were compared with those of control sample (100% virgin kraft pulp) using ANOVA technique. Normalization equation was calculated to determine the best treatment. The results have shown that with increasing the amount of OCC/ONP fibers in the mixture of pulps, tensile, tear and burst indices of the produced kraft liner paper decreased and brightness increased, in comparison to those of the control sample. According to the calculated normalization equation, the score of each treatment showed that 25/25 percent of OCC/ONP fibers (totally 50 percent) can be used in the mixture of local hardwood virgin kraft pulp to produce kraft liner paper with appropriate mechanical and optical properties.