مقاومت خمشی تخته فیبر نیمه سنگین مسلح شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف تقویت تخته فیبر نیمه سنگین با شبکه­های فلزی و مصنوعی برای افزایش مقاومت­های مکانیکی انجام شد.به این منظور تخته­های آزمونی به روش­های معمول ساخته شدند، با این تفاوت که برای تقویت تخته­ها از دو نوع شبکه تقویت کننده فلزی و مصنوعی استفاده شد که در نزدیک به هر دو رویه تخته­ها و درحدود کم­تر از 4/1 ضخامت تخته­ها تعبیه گردیدند. در ساخت تخته­ها از چسب اوره فرمالدهید استفاده شد؛ ولی در یکی از تیمارها شبکه فلزی به چسب اپوکسی آغشته گردید. مقاومت­ خمشی نمونهها براساس استاندارد 310 DIN EN ؛ اندازهگیری شده و مقادیر مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی تعیین شدند. نتایج نشان داد که تقویت کننده­های فلزی نسبت به تقویت کننده­های مصنوعی سبب افزایش مقاومت نهایی تخته­ها شده و شبکه فلزی با مفتول نازک نسبت به شبکه ضخیم­تر این مهم را بیش­تر افزایش داد. همچنین شبکه­های تقویتکننده فلزی که با چسب اپوکسی آغشته شده بودند نسبت به شبکه­های بدون چسب، افزایش مقاومت بیشتری را در تخته تقویت شده ایجاد کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bending Strength in Reinforced Medium Density Fiberboard

چکیده [English]

Reinforcing the medium density fiberboard with metal and synthetic nets was the main object of the present study to enhance is mechanical properties. Sample boards were manufactured by routine processes. Two types of the reinforcements, steel metal and synthetic nets, were applied in both surfaces of the sample boards. The reinforcements were placed 1/4 of the board thickness, adjacent to the surface layers. Urea formaldehyde resin was applied in the boards. However, a group of the metal reinforcements was embedded in epoxy resin prior to application in the boards. Bending strength of the boards were determined according to DIN EN 310 and the value of modulus of elasticity. Results revealed that the reinforcements affected the bending properties in the boards. The boards reinforced with the metal nets gained higher strengths than the synthetic ones. Application of the epoxy embedded reinforcements caused the boards to achieve the highest strengths than the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medium Density Fiberboard
  • Reinforcement
  • Bending properties