شکل¬های زیستی گیاهان ناحیه رویشی ایران - تورانی و جایگاه این ناحیه در جهان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش تشخیص طیف شکل‌‌های زیستی ناحیه رویشی ایران- تورانی می‌باشد. با مشخص نمودن این طیف می‌توان شکل‌های زیستی غالب این ناحیه را تعیین و با مقایسه این طیف با طیف شکل‌‌های زیستی گیاهان دیگر رویشگاه‌ها و جنگل‌ها (مدیترانه‌ای، معتدله و...)، جایگاه این ناحیه را در میان دیگر رویش‌ها و جنگل‌ها مشخص نمود. به این منظور ابتدا مطالعاتی که در مورد طیف شکل زیستی در قسمت‌های مختلف ناحیه رویشی ایران- تورانی صورت گرفته بود جمع‌آوری شد و میانگین شکل‌های زیستی این ناحیه رویشی با استفاده از آزمون کای- اسکور () با طیف نرمال رانکایر (فراوانی مورد انتظار) مقایسه گردید. سپس مطالعاتی که در مورد شکل زیستی در تیپ‌های گیاهی در سایر مناطق دنیا صورت گرفته بود جمع‌آوری شد. جهت دسته‌بندی رویشگاه و شکل زیستی از آنالیز تطبیقی اریب استفاده گردید. نتایج نشان داد که در ناحیه رویشی ایران- تورانی تروفیت‌ها و همی‌کریپتوفیت‌ها بیشترین و معمولاً فانروفیت‌ها کمترین درصد شکل‌‌های زیستی را به خود اختصاص می‌دهند. در آنالیز تطبیقی اریب، ناحیه رویشی ایران- تورانی در گروه مجزایی نسبت به دیگر رویشگاه‌ها قرار نگرفت. با استفاده از آنالیز تطبیقی اریب نشان داده شد که در میان رویش‌ها و جنگل‌های دنیا، جنگل‌های مدیترانه‌ای شرایط محیطی نزدیک‌تری به ناحیه رویشی ایران- تورانی دارد.

عنوان مقاله [English]

Life Forms of The Plants in Irano-Tourani Region and The Situation of This Region in The World

چکیده [English]

The aim of this research was to identify the life form spectra in the Irano-Tourani region. Identifying these spectra can reveal the relevant life form species. By Comparison these spectra with other regions, life form spectra, the situation of this region among the other regions can be determined. It was carried out using Raunkiaer’s method to determine the life form spectra from Irano-Tourani region. It was applied using Detrended Correspondence Analysis (DCA) to identify variability among different vegetation life forms. The proportion of species in each life form class was analyzed and compared with Raunkiaer’s normal spectrum using atest. The result showed that in Irano-Tourani region the Hemicryptophytes and the Therophytes, were the main life form classes and usually the Phanerophytes were the least ones. Compared with life form spectra from other vegetation types, the Irano-Tourani region did not form a distinct group. The DCA indicated that the Mediterranean forests have more similar environmental conditions to the Irano-Tourani region.