انتخاب بهترین راهبردها برای توسعه خوشه صنعتی فرآوری سقز در منطقه اورامانات کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت

2 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

10.22069/jwfst.2020.16894.1821

چکیده

سابقه و هدف: توسعه خوشه‌های صنعتى یکی از راهبردهای توسعه اقتصادى است. با توسعه خوشه های فرآوری محصولات جنگل، صرفه جویی ناشی از تجمع و مقیاس تولید باعث کاهش هزینه های تولید محصولات جنگل می شود و توان فروش و صادرات را افزایش می دهد. یکی از مناطق مستعد توسعه خوشه فرآوری محصولات غیر‌الواری جنگل در ایران، منطقه اورامانات کرمانشاه است که با وجود درختان پسته وحشی(بنه)، منبع تولید شیره سقز است. بهره‌برداری و فرآوری این شیره طبیعی، کار مشکلی است و نبود صنایع فرآوری مناسب، باعث می‌شود اکثر سقز تولیدی به صورت خام به خارج از کشور صادر ‌شود. بنابراین اقدام به تدوین راهبردی مناسب برای توسعه فرآوری این محصول با ارزش در کشور ضروری است. اهداف این تحقیق بررسی شرایط کنونی صنایع فرآوری سقز در منطقه اورامانات کرمانشاه و ارائه راهبرد مناسب برای توسعه خوشه‌ای صنایع فرآوری شیره سقز در این منطقه بود.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق با بررسی شرایط کنونی در ابتدا تحلیل SWOC انجام شد و به کمک فرآیند تحلیل شبکه‌ای راهبردهای توسعه خوشه‌ صنعتی فرآوری سقز اولویت‌بندی شدند.
یافته‌ها: نتایج اولویت‌بندی شاخص‌ها نشان داد که در مورد نقاط قوت، شاخص «خواص دارویی»، در مورد نقاط ضعف «عدم شناخت بازارهای داخلی و خارجی»، در مورد فرصت‌ها «امکان توسعه تکنولوژی فرآوری» و در مورد چالش‌ها «خشکسالی و کاهش توان اکولوژیکی جنگل» اهمیت بیشتری داشتند. نتایج اولویت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهینه‌سازی زنجیره ارزش محصولات با تقویت بازاریابی» با وزن 206/0در اولویت اول و «برنامه‌ریزی برای توسعه محصولاتی با قابلیت صادراتی» با وزن 188/0در اولویت دوم، به عنوان مهم‌ترین راهبرد‌ها شناخته شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به خواص دارویی و امکان توسعه زنجیره ارزش تبدیل سقز به فرآورده‌های متنوع و امکان صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، مهم‌ترین راهبردی که باید در نظر گرفته شود، بهینه‌سازی زنجیره ارزش محصولات با تقویت بازاریابی است. همچنین برنامه‌ریزی برای تولید محصولاتی با قابلیت صادرات، باید در اولویت قرار گیرد.
سابقه و هدف: توسعه خوشه‌های صنعتى یکی از راهبردهای توسعه اقتصادى است. با توسعه خوشه های فرآوری محصولات جنگل، صرفه جویی ناشی از تجمع و مقیاس تولید باعث کاهش هزینه های تولید محصولات جنگل می شود و توان فروش و صادرات را افزایش می دهد. یکی از مناطق مستعد توسعه خوشه فرآوری محصولات غیر‌الواری جنگل در ایران، منطقه اورامانات کرمانشاه است که با وجود درختان پسته وحشی(بنه)، منبع تولید شیره سقز است. بهره‌برداری و فرآوری این شیره طبیعی، کار مشکلی است و نبود صنایع فرآوری مناسب، باعث می‌شود اکثر سقز تولیدی به صورت خام به خارج از کشور صادر ‌شود. بنابراین اقدام به تدوین راهبردی مناسب برای توسعه فرآوری این محصول با ارزش در کشور ضروری است. اهداف این تحقیق بررسی شرایط کنونی صنایع فرآوری سقز در منطقه اورامانات کرمانشاه و ارائه راهبرد مناسب برای توسعه خوشه‌ای صنایع فرآوری شیره سقز در این منطقه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of the best strategies for developing of galipot industrial processing cluster in the Orumanat region of Kermanshah

نویسنده [English]

  • Jafar Shami 2
2 Department of Forestry, natural resources faculty, Urmia University
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: The development of industrial clusters is one of the strategies for economic development. With the development of forest product processing clusters, savings from aggregation and production scale reduce forest production costs and increase sales and export capacity One of the potential areas for the development of the cluster processing of non-timber forest products in Iran is the Oramanat region of Kermanshah, which, despite the presence of wild pistachio trees (Pistacia atlantica), is the source of galipot production., which is a source of galipot sap production despite the existence of Pistacia atlantica. It is difficult to utilize and use this natural galipot, and the lack of suitable processing industries is cause to export most of the galipot sap to the other countries. Therefore, it is necessary to develop a strategy for developing the processing of this valuable product in the country. The objectives of this study were to investigate the current conditions of the galipot processing industry in the Oramanat region of Kermanshah and to present a suitable strategy for cluster development of the galipot processing industry in this region.
Materials and methods: In this research, by studying the current situation, a SWOC analysis was first performed and industrial cluster development strategies prioritized using ANP.
Results: The results of the prioritization of the criteria indicated that in the strengths " Medicinal properties", in the weaknesses "lack of knowledge about domestic and foreign markets", in the opportunities "the development of processing technology" and in the constraints "drought and The decline in forest ecological power "was more important. The results of the strategies showed that "optimization of the value chain of products with marketing reinforcement" with the weight of 0.206 in the first priority and "planning for the development of products with export capability" with the weight of 0.188 in the second priority was recognized as the most important strategies.
Conclusion: Considering the many medicinal properties and the possibility of developing the value chain of turquoise conversion into diverse products and the possibility of exporting high value-added products, the most important strategy to be considered is to optimize the value chain of products by strengthening marketing. Planning for the production of export products should also be prioritized.
ackground and objectives: The development of industrial clusters is one of the strategies for economic development. With the development of forest product processing clusters, savings from aggregation and production scale reduce forest production costs and increase sales and export capacity One of the potential areas for the development of the cluster processing of non-timber forest products in Iran is the Oramanat region of Kermanshah, which, despite the presence of wild pistachio trees (Pistacia atlantica), is the source of galipot production., which is a source of galipot sap production despite the existence of Pistacia atlantica. It is difficult to utilize and use this natural galipot, and the lack of suitable processing industries is cause to export most of the galipot sap to the other countries. Therefore, it is necessary to develop a strategy for developing the processing of this valuable product in the country. The objectives of this study were to investigate the current conditions of the galipot processing industry in the Oramanat region of Kermanshah and to present a suitable strategy for cluster development of the galipot processing industry in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Marketing
  • Pistacia atlantica
  • Value chain
  • Analysis Network Process