بررسی فلورستیک و کورولوژی گیاهان رویشگاه سرو خمره¬ای سورکش (فاضل¬آباد - گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

رویشگاه سرو خمره­ای با وسعت 223 هکتار در 20 کیلومتری جنوب شهرستان فاضل­آباد، در ارتفاع 820 تا 1680 متر از سطح دریا واقع شده است. مطالعه فلورستیک-­ فیزیونومیک منطقه به روش پیمایش زمینی نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 65 خانواده، 147 جنس و 173 گونه گیاهی وجود دارد که از این میان 5 گونه بومی ایران می­باشند. خانواده­های Asteraceae (17­ گونه)، Papilionaceae و Rosaceae، هر کدام 13 گونه، Lamiaceae (10­ گونه)، Brassicaceae (9 ­گونه)، Poaceae (8 ­گونه)، Apiaceae، Boraginaceae و Caryophyllaceae هر کدام با 6 گونه به‌همراه Scoropholariaceae با 4 گونه مهم‌ترین خانواده­های گیاهی موجود در منطقه هستند که در مجموع 2/53 درصد از کل گونه­ها را شامل می­شوند. همی‌کریپتوفیت­ها (37 درصد)، فانروفیت‌ها (8/24 درصد)، تروفیت­ها (8/20 درصد) و کریپتوفیت­ها (11 درصد) از مهم‌ترین گروه‌های ساختاری طیف زیستی منطقه به روش رانکایر بودند در حالی‌که در روش سوزوکی- آراکانه، همی‌کریپتوفیت­های تک ساقه­ای (2/31 درصد)، تروفیت­ها (8/20 درصد) و درختان و درختچه­های پهن‌برگ خزان‌کننده (19 درصد) و ژئوفیت­های ریزوم­دار (8/5 درصد) از مهم‌ترین اشکال زیستی محسوب می­شوند. مطالعه کورولوژی منطقه بر اساس روش زهری نشان می­دهد که گونه­های متعلق به منطقه اروپا- سیبری (3/24 درصد)، ایرانی - تورانی (1/23 درصد)، پروانس هیرکانی (6/11 درصد) و ناحیه اروپا - سیبری و ایرانی - تورانی (7/8 درصد) از مهم‌ترین گروه‌های کورولوژیک موجود در منطقه بوده و سایر کوروتیپ­ها از نظر اهمیت در مراتب بعدی قرار می­گیرند.

عنوان مقاله [English]

A Floristic and Chorology Investigation of Oriental Arborvitae in Sourkesh Reserve (Fazel¬Abad¬-Golestan Province)

چکیده [English]

The oriental arborvitae habitat with an area of 223­ha. is located on 20 km south of Fazel­Abad, Golestan province. The lowest and highest of its height are 820 and 1680 m.a.s.l. The floristic-physiognomic investigation performed by walked-field procedure at 2nd seasonal sequence showed that flora of this region includes 173 plant species that belong to 147 genera and 65 families, of which 5 species are endemic toIran. The families of Asteraceae (17 species), Papillionaceae and Rosaceae each one contained 13 species and Lamiaceae (10 species), Brassicaceae (9 species), Poaceae (8 species), Apiaceae, Boraginaceae and Caryophyllaceae each one contained 6 species along with Scoropholariaceae which contained 4 species, were the most important families, which include 53.2 percent of total species. According to Raunkiaer method, Hemicryptophytes (37%), Phanerophytes (24.8%), Therophytes (20.8%) and Cryptophytes (11%) were the most important structure groups of the local biological spectrum while according to Suzuki-Arakane method caespitose Hemicryptophytes (31.2%), Therophytes (20.8%), broad-leaved deciduous trees & shrubs (19%) and Rhizome-Geophytes (5.8%) were the most important life forms. The chorological study using Zohary method reveales that plants of Euro-Siberian region (24.3%), Irano-Turanian (23.1%), Hyrcanian province (11.6%) and Euro-Siberian and Irano-Turanian region (8.7%) are the most important chorological groups in the habitat and other chorotypes lie in the lower importance level.