پاسخ دو ساله رشد و استقرار نهال بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A.Meyer.) در رقابت با تمشک در یک جنگل جلگه‌ای دخالت شده در کناره دریای خزر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی زنده‌مانی و رشد نهال بلندمازو (.C.A.Meyer Quercus castaneifolia) در شرایط رقابت با گونه مهاجم تمشک Rubus fructicosus، پژوهشی در یک جنگل جلگه‌ای دخالت شده حوزه شهرستان نور انجام شد. برای انجام این آزمایش از طرح آزمایشی فاکتوریل در سه تکرار، نهال‌هایی با قطر یقه کوچک (3 میلی‌متر) و بزرگ (5 میلی‌متر) در عرصه‌هایی با پوشش کامل تمشک، پاک شده از پوشش تمشک (به شعاع 5/0 متر پیرامون نهال) و فاقد پوشش تمشک، کاشته شده و برای دو دوره رویش مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در پایان دوره رویشی یک‌ساله و دو‌ساله میزان زنده‌مانی و رویش طولی در نهال‌های با قطر یقه بزرگ‌تر بیشتر از نهال‌های با قطر یقه کوچک‌تر بود. زنده‌مانی در دوره رویشی یک ساله در عرصه‌های با پوشش تمشک و در دوره دوساله در عرصه‌های با پوشش تمشک و نیز پاک شده از پوشش تمشک بیشترین بود. اگرچه در هر یک از دوره‌های یک‌ساله و نیز دوساله، رویش طولی در پوشش‌های متفاوت تمشک فرقی نکرد اما رویش قطری در عرصه پاک شده از تمشک از بیشترین مقدار برخوردار بود. نتایج سال دوم نشان داد که نهال‌های با قطر یقه بزرگ‌تر زنده‌مانی و رویش طولی بزرگ‌تری را ایجاد کردند. همچنین رویش قطری نهال‌ها در عرصه پاک شده توسط تمشک بیشترین بود. نتایج دو سال تحقیق، نشان داد که در عرصه‌های اشغال شده توسط تمشک، کاشت نهال بلندمازو با قطر یقه بزرگ‌‌تر و حذف تمشک در اطراف نهال شرایط مناسبی برای استقرار آتی آن تأمین خواهد کرد.

عنوان مقاله [English]

Response of Two Years Growth and Establishment of Quercus castaneifolia Seedling in Competition with Rubus fructicosus in a Caspian Lowland Intervened Forest

چکیده [English]

Initial growth of Quercus castaneifolia (C.A.Meyer.) seedling in competition with Rubus fructicosus L. was investigated in a Caspian lowland intervened forest located in Noor city, north of Iran. The research was conducted as factorial experiment in three replications. For this purpose, seedlings of 3 and 5 mm in collar diameter (CD) were planted in areas a (covered with Rubus), b (without Rubus) and, c (removed from Rubus) in 0.5 m radius around each Quercus seedling and studied for a two growth periods. The results revealed that 1-year and 2-year survivals and height increments in seedlings with greater CD were greater than those with smaller CD. Survival was highest in 1-year seedlings in the area covered with Rubus, and in 2-year seedlings in the area covered with Rubus and removed from Rubus. Although in 1-year and 2-year periods, height increment was not different in Rubus treatments but CD increment was highest in the area removed from Rubus. The results of the second year growth showed that seedlings with larger CD had higher survival and larger height increments. The CD increments of seedlings was also greater in the area removed from Rubus. From results of two years investigation it can be concluded that in the areas occupied by Rubus, planting Quercus seedling with larger CD, and removing Rubus around the seedling, provides suitable condition for establishment of Quercus seedling.