بررسی عملکرد اقتصادی عملیات خاکی بولدوزر کوماتسو D60 در‌ جنگل‌ سری لولت - ساری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش مقدار تولید و هزینه ساعتی عملیات خاکی بولدوزر کوماتسو D60 در جاده‌های جنگلی درجه دو سری لولت واقع در حوزه آبخیز رودخانه تجن مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا اجزای کار روزانه عملیات خاکی، شامل زمان‌ مفید و غیرمفید، تأخیرات فنی، اجرایی و شخصی طی 12 روز و در دامنه‌های موجود در دو شیب 30 تا 50 درصد و 50 تا 70 درصد زمان‌سنجی شد. مقدار تولید روزانه با برداشت پروفیل‌های عرضی مسیر پیش‌بر و نهایی در فواصل 20 متر و محاسبه حجم عملیات خاکی به‌دست آمد. هزینه‌ ساعتی بولدوزر و سیستم به‌روش‌ معمول برآورد شد. نتایج آزمون توکی نشان داد که بین طول مسیر احداث شده در شیب‌های 30 تا 50 درصد و50 تا 70 درصد تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. این موضوع در مورد حجم عملیات خاکی نیز صادق بود. اما با افزایش شیب دامنه، حجم ساعتی عملیات خاکی و حجم کار به‌ازای هر متر احداث مسیر افزایش پیدا کرد و در مقابل از میزان پیشرفت طولی کار کاسته شد. مقدار تولید عملیات خاکی بولدوزر طی زمان مفید انجام کار در شیب 30 تا 70 درصد، 92/144 مترمکعب در ساعت و 87/22 متر طول در ساعت بود. هزینه بولدوزر و سیستم به‌ترتیب 7/121890 و 7/286890 ریال در ساعت برآورد شد. در نهایت از تقسیم هزینه ساعتی سیستم بر مقدار تولید، هزینه تولید سیستم به‌دست آمد که در شیب 30 تا 70 درصد برای هر مترمکعب 65/1979 ریال و برای هر متر عملیات خاکی 41/12544 ریال بود.

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Economical Performance of Komatsu D60 Bulldozer Earth Working Operations in Lolet-Sari Forest

چکیده [English]

In this research the productivity and cost of Komatsu D60 bulldozer in earth working operations of secondary forest road was studied in Lolet forests, lied in one of the Tajan river watersheds. The daily work elements of the machine including productive time, unproductive time, technical, operational and personal delays for 12 days and in two slopes of 30 to 50 and 50 to 70 percents were investigated by time study method. To estimate the daily productivity, the cross sections of road were taken every 20 meters and then their section areas were calculated. The hourly cost of bulldozer and system was estimated by conventional method. Comparison of the results by Tokey test showed no significant difference between the length of constructed road in the slopes 30 to 50 and 50 to 70 percents. This was also true for earth working volume, but, hourly earth working volume and work volume in each meter of the road increased with increasing the hillside gradient and the length of constructed road was reduced. The mean production rates for bulldozer in the slopes 30-70 percents in productive time were 144.92 m3/h and 22.87 m/h. The hourly costs for the bulldozer and system were estimated 121890.7 and 286890.7 rials, respectively. Finally, the costs of each cubic meter of the earth work and each meter of the road excavation by bulldozer in the slopes 30 to 70 percents were 1979.65 and 12544.41 rials, respectively.