بررسی اثر پالایش بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ حاصل از بازیافت کاغذهای روزنامه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

چکیده[1]
این پژوهش با هدف بررسی اثر پالایش بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ حاصل از بازیافت کاغذهای روزنامه انجام پذیرفت. کاغذهای روزنامه باطله از نمایندگی پخش روزنامه اطلاعات گرگان تهیه و بعد از تبدیل به تکه‌های حدود 5 سانتی‌متری در محفظه‌ای با مقدار مناسب آب مقطر مخلوط گردید. بعد از مدت 5 روز الیاف از یکدیگر جدا شده (نمونه شاهد) و درجه روانی آن اندازه‌گیری شد. خمیر کاغذ حاصل توسط پالایش‌گر  PFIو در دورهای 1000، 2000، 3000، 6000 و 9000 پالایش شد و بعد از اندازه‌گیری درجه روانی هر کدام از خمیرها، از آنها به‌صورت جداگانه کاغذهای دست‌ساز تهیه و ویژگی‌های آنها تعیین گردید. به‌منظور مقایسه ویژگی‌های نمونه شاهد با کاغذهای حاصل از خمیرهای پالایش شده از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد. گروه‌بندی میانگین‌ها با کمک آزمون دانکن صورت پذیرفت و در نهایت برای تعیین بهترین تیمار از معادلات نرمال‌سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش میزان پالایش، سبب افزایش مقاومت به ترکیدگی، مقاومت به کشش، مقاومت به تا شدن و درجه روشنی کاغذهای بازیافتی روزنامه باطله شد ولی ضخامت، مقاومت به پارگی و ماتی کاهش یافتند. با استفاده از معادلات نرمال‌سازی مشخص شد که کاغذ حاصل از تیمار با پالایش 9000 دور به لحاظ مجموع صفات، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

عنوان مقاله [English]

The Influence of Refining on the Mechanical and Optical Properties of Recycled Newspaper

چکیده [English]

This study was performed to investigate the effects of refining on the mechanical and optical properties of waste newspaper. Waste newspapers were prepared from Gorgan Ettelaat newspaper Agency and were cut to 5 centimeter pieces, and then were soaked with sufficient distillated water. After 1 day fibers were separated by disintegrator and freeness values for each pulp before and after refining were measured. Waste newspaper was refined by PFI mill at 1000, 2000, 3000, 6000, 9000 revolutions, respectively. Handsheets were made from each revolution according to TAPPI standard T 205om-97, and then compared with control sample. Analysis of variance was conducted using completely randomized design, then mean values were compared usingDuncan’s test, and finally the normalization equations were used to determine the best treatment. The results showed that increasing refining revolution increased burst, tensile and folding strength, brightness and density but decreased freeness, bulk, thickness, tear strength and opacity. Normalization equations showed that the best paper can be made from refining revolution of 9000.