رنگ‌بری خمیرکاغذ سودای پوست کنف با استفاده از پراکسید قلیایی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش تاثیر استفاده از مقادیر متفاوت پراکسید هیدروژن در سه سطح 3، 4 و 5 درصد و هیدروکسید سدیم در دو سطح 2 و 3 درصد بر روی رنگ‌بری خمیرکاغذ سودای پوست کنف بررسی شد. پوست کنف به روش سودا با 20 درصد قلیاییت، در 170 درجه سانتی‌گراد برای مدت 1 ساعت، به خمیر تبدیل شد. خمیر حاصل دارای بازده 55 درصد و عدد کاپای 5/12 بود. رنگ‌بری شامل دو مرحله بود: 1- مرحله کی­لیت کردن 2- مرحله رنگ‌بری پراکسید قلیایی. نتایج نشان داد با افزایش مقدار مصرف پراکسید درجه روشنی خمیرکاغذ افزایش و عدد کاپای آن کاهش می­یابد، همچنین داده‌ها نشان داد که افزایش درصد سود سوزآور تاثیری در درجه روشنی و عدد کاپای خمیرکاغذ نداشته است، اما بازده آن کاهش یافت. داده­های مربوط به تیمار 3 درصد سود – 5 درصد پراکسید بدون مرحله کی­لیت سازی، نشان داد که مرحله کی­لیت سازی اولیه به‌طور قابل ملاحظه‌ای در درجه روشنی، عدد کاپا و بازده خمیر رنگ‌بری شده موثر است و این تیمار کمترین روشنی و بیشترین عدد کاپا و بازده را در بین همه تیمار­ها دارا بود. در نهایت، تیمار 3 درصد سود – 5 درصد پراکسید همراه با مرحله کی­لیت‌سازی اولیه دارای بیشترین روشنی (73 درصد) و کمترین بازده (92 درصد) بود و تیمار 2 درصد سود – 4 درصد پراکسید به‌همراه کی­لیت‌سازی اولیه، با روشنی70 درصد و بازده 95 درصد، از لحاظ بازده، روشنی و مصرف کمتر مواد شیمیایی رنگ‌بری، به‌عنوان تیمار برتر انتخاب شد.

عنوان مقاله [English]

Bleaching of Kenaf Bast Soda Pulp with Alkali Peroxide

چکیده [English]

In this study the effect of different values of peroxide in three levels 3%, 4%, 5% and sodium hydroxide in two levels 2%, 3%, on bleaching of kenaf (Hibiscus cannabinus) bast soda pulp was investigated. Kenaf bast was soda pulped using 20% alkali in 170°C for 1 hour. Produced pulp had 55% yield and kappa number 12. Bleaching process included two stages: 1-chelating 2-alkali peroxide bleaching. Results indicated that brightness increased and kappa number decreased by increasing peroxide level. Data also showed that increasing of the percentage of caustic soda does not have any effects on the brightness and kappa number of the pulp, but yield decreased. The data related to 3% caustic soda and 5% peroxide treatment without chelating stage, indicated that initial chelating stage significantly affected on the brightness, kappa number and yield of the bleached pulp, and this treatment had the lowest brightness and the highest kappa number and yield among all treatments. Finally, 3% caustic soda-5% peroxide treatment with initial chelating stage had the highest brightness (73%) and the lowest yield (92%), and 2% caustic soda-5% peroxide treatment with initial chelating stage which had 70% brightness and 95% yield was selected as the best treatment, due to the appropriate brightness and yield values and lower consumption of the bleaching chemicals.