ارزیابی مالی طرح تجدید نظر اول سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام‌نیا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

جنگل‌ها به‌عنوان بخشی از منابع طبیعی تجدید‏شونده در رشد اقتصادی یک کشور نقش قابل توجهی دارند. به‌منظور استفاده از این ثروت ملی، بهره‏برداری از جنگل‌ها در قالب طرح‌های جنگل‌داری به مجریان واگذار می‏شود. ارزیابی پس از اجرای این‌گونه طرح‌ها یکی از ضروریات می‌باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی طرح تجدید نظر اول جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام‏نیا (شصت‌کلاته گرگان)، با استفاده از مبالغ واقعی هزینه‏‌ها و درآمدها و ارزش اموال منقول مجری در ابتدای دوره (1376) و انتهای دوره (1385) می‌باشد. بدین‌منظور با بهره‏گیری از خالص ارزش پروژه اقدام به ارزیابی پس از اجرا و برآورد نرخ بازده داخلی طرح گردید. یافته‏ها نشان داد که بیش از 99 درصد درآمدها مربوط به فروش فرآورده‏های چوبی می‏باشد. هزینه‌ها‏ و درآمدها با نوساناتی در طول 10 سال روند افزایشی را نشان می‏‏دهد. هزینه‏های پرسنلی با میانگین 5/36 درصد بالاترین رتبه، عوارض و بهره‏ مالکانه با 1/24 درصد در رتبه دوم و هزینه تهیه، تبدیل و حمل با 1/19 درصد رتبه سوم هزینه‏ها را به خود اختصاص داده‏اند. جاده‏سازی، ماشین‏آلات، اداری و متفرقه در رتبه‏های بعد قرار داشته‏اند. از مجموع درآمد فروش چوب 7/54 درصد مربوط به فروش چوب‌های صنعتی می‏باشد که ناشی از بهای بالاتر هر مترمکعب این فرآورده‏ها می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی مالی طرح، نرخ بازده داخلی معادل 12/41 درصد برآورد گردید که بالاتر بودن آن از نرخ‌های رایج بهره بانکی، سودآوری طرح را نشان می‏دهد. در پایان راهکارهایی در راستای کاهش هزینه‏ها و افزایش درآمدها به‌منظور بهبود وضعیت موجود به برنامه‏ریزان این عرصه پیشنهاد گردید.

عنوان مقاله [English]

Financial Assessment of the First Revision Plan in District One at Dr. Bahramnia Educational and Research Forest

چکیده [English]

Forests as a part of renewable natural resources play an important role in national economic growth. In order to consume this national treasure, exploitation of these resources is allocated to forestry operators on the basis of forestry plans. The Ex-post analysis of these plans is necessary. The purpose of this study is to assess the first revision plan of Dr. Bahramnia Educational andResearchForest(Shastkalate, Gorgan). This was done with considering real expenses and revenues and machinery value at the beginning (1997) and the end (2006) of forestry period. The assessment was done by using net value of project to ex-post evaluation and deriving the internal rate of return (IRR) of the project. Findings show that more than 99 percent of all revenues are for wood products due to its sales. Costs and revenues show, with a fluctuation during the decade, a rising trend. The highest and the lowest percentage of all costs are as follows: labor 36.5%, taxes and owner's share 24.1%, preparation and transportation 19.1%, and the rest for road building, machinery, administration, etc. 54.7 percent of total sale was related to the industrial wood that was due to an increase in the price of wood unit. Based on the results of financial analysis of this the project, it is estimated that the internal rate of return is 41.12 percent. Therefore, it is concluded that this project is a profitable project because of the access of this rate from common banking interest rates. Finally, some strategies are suggested to decrease costs and increase revenues in order to improve the present situation.