تاثیر رژیم آبیاری بر برخی ویژگیهای رویشی نهالهای تولیدی گونه تادار در مبداهای جغرافیایی متفاوت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسیارشد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران،

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران،

3 دانش آموخته دکتری گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق، تاثیر رژیم آبیاری بر رشد نهال های تولیدی تادار (Celtis caucasica willd.) در مبدأهای جغرافیایی کرج، همدان، خرم آباد، و شیراز است.
مواد و روش‌ها: بعد از جمع آوری بذور جهت مطالعه ی اثر تیمارهای آبیاری و مبدأ بذر، اقدام به کاشت بذور در گلدان‌های پلی‌اتیلن شد. تا قبل از جوانه زنی بذور، همه ی گلدان ها دارای شرایط یکسان بودند. پس از آن، به مدت شش ماه از اوایل خرداد تا اواخر آبان ماه تحت چهار تیمار آبیاری شاهد، سه روزه، پنج روزه و هشت روزه در سه تکرار 30 تایی قرار گرفتند. در انتهای فصل رویش، ارتفاع نهال، قطر یقه، سطح برگ، طول ریشه، طول ساقه و درصد زنده‌مانی نهال ها اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون توکی نشان داد اثر مبدأ بذر بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار می‌باشد (05/0p <). تیمار آبیاری به طور معنی داری بر ارتفاع نهال، قطر یقه و مساحت برگ تاثیر داشت(05/0p <). به طور میانگین، بیش ترین مقدار پارامترهای اندازه گیری شده در مبدأ بذر کرج و کم ترین، در مبدأ همدان بود. به طور متوسط، درصد زنده مانی نهال ها در تمام رژیم های آبیاری 70 درصد به دست آمد و بیش ترین درصد زنده مانی متعلق به تیمار شاهد بود. بیش ترین مقدار رویش نهال ها در تیمار شاهد و کم ترین در تیمار پنج و هشت روزه مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود برای جنگل کاری در کرج، از بذرهای مبدأ کرج استفاده شود. همچنین، با توجه به این که تفاوت چشمگیری در رویش نهال ها در تیمارهای آبیاری مشاهده نشد، از تیمار آبیاری هشت روزه با توجه به مقرون به صرفه تر بودن این رژیم، استفاده شود.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود برای جنگل کاری در کرج، از بذرهای مبدأ کرج استفاده شود. همچنین، با توجه به این که تفاوت چشمگیری در رویش نهال ها در تیمارهای آبیاری مشاهده نشد، از تیمار آبیاری هشت روزه با توجه به مقرون به صرفه تر بودن این رژیم، استفاده شود.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود برای جنگل کاری در کرج، از بذرهای مبدأ کرج استفاده شود. همچنین، با توجه به این که تفاوت چشمگیری در رویش نهال ها در تیمارهای آبیاری مشاهده نشد، از تیمار آبیاری هشت روزه با توجه به مقرون به صرفه تر بودن این رژیم، استفاده شود.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می شود برای جنگل کاری در کرج، از بذرهای مبدأ کرج استفاده شود. همچنین، با توجه به این که تفاوت چشمگیری در رویش نهال ها در تیمارهای آبیاری مشاهده نشد، از تیمار آبیاری هشت روزه با توجه به مقرون به صرفه تر بودن این رژیم، استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of irrigation regime on some of the vegetative characteristics of seedlings produced by Caucasian hackberry in various provenance

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Naseri 1
  • Vahid Etemad 2
  • Mohsen Javanmiri pour 3
  • Pedram Attarod 2
1 Forestry and forest economi dept. University of Tehran.
2 Forstry and forest economic dept. University of Tehran
3 Forestry and forest economic dept. University of Tehran.
چکیده [English]

Background and objectives: The purpose of this research was to examine the effect of irrigation regime on the Celtis caucasica seedlings growth in the Karaj, Hamedan, Khorramabad, and Shiraz provenance. Material and methods: After collecting seeds were planted to study the effect of irrigation treatments and seed provenance, seeds in the pot. All the pots had the same conditions before all the seeds, were germinated. Subsequently, were treated to four irrigation treatments including control, 3-days, 5-days and 8- days in three replicates of 30 seedlings for six months from early June to late November. The seedlings height, the collar diameter, the leaf area, the root length, the stem length, and seedling survival percentage at the end of the growing season, were measured.
Results: Tukey test results showed that the effect of seed provenance on all measured traits was significant (p <0.05). Irrigation treatments significantly affected seedling height, collar diameter and leaf area (p <0.05). On average, the highest amount of parameters measured at the Karaj provenance while the lowest was in Hamadan provenance. Commonly, the survival seedlings in all irrigation regimes were 70% but the highest survival rate related to control treatment. The highest seedling growth was observed in control treatment, while the least in 5-days and 8-days treatment, was observed. It is recommended to use Karaj Seeds for afforestation in Karaj.
Conclusion: It is suggested to apply an 8-days irrigation period for reducing the seedlings production cost in the nursery.
Background and objectives: The purpose of this research was to examine the effect of irrigation regime on the Celtis caucasica seedlings growth in the Karaj, Hamedan, Khorramabad, and Shiraz provenance. Material and methods: After collecting seeds were planted to study the effect of irrigation treatments and seed provenance, seeds in the pot. All the pots had the same conditions before all the seeds, were germinated. Subsequently, were treated to four irrigation treatments including control, 3-days, 5-days and 8- days in three replicates of 30 seedlings for six months from early June to late November. The seedlings height, the collar diameter, the leaf area, the root length, the stem length, and seedling survival percentage at the end of the growing season, were measured.
Results: Tukey test results showed that the effect of seed provenance on all measured traits was significant (p <0.05). Irrigation treatments significantly affected seedling height, collar diameter and leaf area (p <0.05). On average, the highest amount of parameters measured at the Karaj provenance while the lowest was in Hamadan provenance. Commonly, the survival seedlings in all irrigation regimes were 70% but the highest survival rate related to control treatment. The highest seedling growth was observed in control treatment, while the least in 5-days and 8-days treatment, was observed. It is recommended to use Karaj Seeds for afforestation in Karaj.
Conclusion: It is suggested to apply an 8-days irrigation period for reducing the seedlings production cost in the nursery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Provenance test
  • celtis caucasica
  • irrigation treatment
  • plantation
  • produced seedlings
1.Aliarab, A. 2010. Provenance and inside moisture on Quercus castaneifolia seed quality. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 18: 2. 307-321. (In Persian)
2.Asaadi, F., Etemad, V., Moradi, Gh., and Sepahvand, A. 2018a. Effect of different irrigation and shade treatments on seedling production of Celtis caucasica Willd. Iranian J. of Forest. 1: 1. 67-77.(In Persian)
3.Asaadi, F., Etemad, V., Moradi, Gh., and Sepahvand, A. 2018b. Effect of irrigation and shade on biomass, leaf area
and viability of Celtis caucasicawilld. seedlings. Forest Research and Development. 3: 4. 331-345. (In Persian)
4.Asri, M., Tabari, M., Alavipanah, S.K., and Mahdavi, R. 2008. Growth and development of oak seedlings on various irrigation levels. J. of Pazhohesh and Sazandegi. 78: 168-176. (In Persian)
5.Baniasadi, F., Farahmand, H., and Baniasadi, R. 2014. Effects of hot water, sulfuric acid and cold treatments on Caucasian hackberry (Celtis caucasica) germination. P 1-5. 1th flower and ornamental plants national conference. Karaj-Iran. (In Persian)
6.Beno, M., and Bartsch, N. 2003. Early seedling growth of Pinus densifelora and oaks (Quercus serrata, Q, mongolica, Q. variabiliis) in response to light and moisture. Plant Ecology. 167: 97-105.
7.Cleary, B., Greaves, R., and Hermann, R. 1978. Regenerating oregon’s forests: a guide for the forest regeneration. Oregon State University Extension Service Corvallis. Oregon. 287p.
8.Castro-Diez, P., and Navarro, J. 2006. Water relation of seedlings of three Quercus species: variation across and within species grown in contrasting light and water regimes. Tree Physiology.27: 7. 101-110.
9.Daoudi, H., Derridj, A., Hannachi, L., and Mévy, J. 2018. Comparative drought responses of Quercus suber seedlings of three Algerian provenances under greenhouse conditions. J. of Revue d’Ecologie. 73: 1. 57-70. (In Persian)
10.Driessche, V., Rudo, W., and Martens, L. 2003. Effect of fertilization and irrigation on growth of Aspen (Populus termuloides). Forest Ecology and Management. 186: 1-3. 381-389.
11.Devagiri, G.M., Dhiman, R., Kumar, P., and Patial, C. 2007. Short note: seed source variation in seedling and nodulation characters in Dalbergia sissoo Roxb. Silvae Genetica. 56: 2. 88-91.
12.Fathi, H., Imani, A., Amiri, M., Hajilo, J., and Nikbakht, J. 2019. Growth and biochemical reaction on some Almond genotype on GN15 to irrigation tension. J. of Plant Process and Function. 29: 15-29. (In Persian)
13.Fotelli, M., Aadoglou, K., and Constantinidou, H. 2000. Water stress of seedlings four Mediterranean oak species. Tree Physiology. 20: 1065-1075.
14.Hasanvand, Sh., Etemad, V., Namiranian, M., and Attarod, P. 2011. Effect of irrigation levels on root length and variability of oak juvenile and comparison of drought resistance of produced seedlings (a case study:  Kentia nursery, Tehran). 1th national botany conference. November. Tehran-Iran. (In Persian)
15.Ginwal, H., Phartyal, S., Rawat, P., and Srivastava, R. 2005. Seed source variation in morphology, germination and seedling growth of Jatropha curcas Linn. in central India. Silvae Genetica. 54: 2. 76-80.
16.Graber, R.E. 1965. Germination of eastern white pine seed as influenced by stratification. U.S. Forest Service Research. 11p.
17.Iranmanesh, Y., and Jahanbazi Gojani, H. 2007. Comparison of wild almond plantation on north and south aspects of degraded forest in Zagros region of Iran. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 15: 19-31.
18.Irani Zad, B., Nazarian, H., and Ajalli, J. 2014. Seed germination inhibitor factors of Celtis caucasica and introduction of suitable treatments for removing obstacles. Indian J. Science Research.3: 1. 284-295.
19.Jafaripur, N., Alvaninejad, S., Fayyaz, P., and Mirshekari, A. 2017. Leaf and fruit morphological variability of Celtis caucasica in southern Zagros forests. J. of Wood and Forest Science and Technology. 23: 2. 43-64. (In Persian)
20.Jahanpour, F., Fatahi, M., and Karamian, R. 2011. Studying the influence of light on surviving of pistachio sapling in Lorestan province. Iranian J. of Forest.3: 2. 91-98. (In Persian)
21.Joyce, D.G., Luand, R.W., and Sirvclair, W. 2001. Genetic variation in height growth among population of eastern white pine (Pinus strobus L.) in Ontario. Silvae Genetica. 51: 4. 136-142.
22.Kolb, T., Steiner, K., McCormick,L.H., and Bowersox, T. 2003. Growth response of northern red oak and
yellow poplar seedlings to light, soil moisture and nutrients in relation to ecological strategy. Forest Ecology and Management. 1: 2. 675-78.
23.Lantz, C., Brissette, J., Baldwin, B., and Barnett, J. 1988. Plant them deep and keep those roots straight. U.S. Department of Agriculture, Forest Service. United States. Cooperative Forestry. 2p.
24.Mollashahi, M., Hosseini, S.M., and Naderi, A. 2009. Effect of seed provenances on germination, height and diameter growth of wild cherry (Prunus avium L.) seedlings. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 17: 1. 107-115.
(In Persian)
25.Matice, C. 1982. Comparative performance of a paper pot and bare root trees in experiments established in northern Ontario from 1977-1980. Project No. 545044. Matcam Forestry Consultants. Inc. Update Rep. 147p.
26.Mc Donald, K.P., and Mc Laren, M.A. 2000. The effect of moisture and shade on seed germination and seedling survival in a tropical dry forest in Jamaica. Forest Ecology and Management. 183: 1-3. 61-75.
27.Nagakura, J., Shigenaga, H., and Takahashi, M. 2004. Effect of simulated drought stress on the fine roots of Cedar japanese (Cryptomeria japonica) in a plantation forest on the Kanto Plain, eastern Japan. J. of Forest Research.
12: 2. 143-151.
28.Najafi, F. 2007. Habitat and mother trees morphology effect on Maple seed physiologic traits. J. of Pazhohesh and Sazandegi. 77: 4. 148-154. (In Persian)
29.Salehi, A., Mataji, A., Etemad, V., and Basiri, R. 2017. Effect of different treatments on seeds survival and growth
of Ziziphus spina-christi seedlings.J. of Forest and Wood Products.69: 4. 689-699. (In Persian)
30.Schmidtling, R. 1994. Use of provenance test to predict responseto climatic change: Loblloly pineand Norway spruce. Tree Physiology. 14: 2. 805-817.
31.Shafiqur, R., Hasse, R., and Sabin, T. 1996. Soil water stress: Its effects on phenology, physiology and morphology of contained Douglas fir seedlings. New Forests. 12: 2. 19-39.
32.Sepahvand, T., Etemad, V., Matinizadeh, M., Shirvani, A., and Zahedi Amiri, Gh. 2019. Identification and inoculation of mycorrhizal fungi symbiosis to Caucasian hackberry (Celtis Caucasica L.) under greenhouse conditions. Iranian J. of Forest
and Poplar Research. 27: 1. 24-34.(In Persian)
33.Solgi, S., Salehi, A., Pourbabaei, H., Shabanpour, M., and Alavi, J. 2017. Estimation of soil moisture at field capacity and permanent wilting point based on some physical and chemical properties in forest soils. J. of Forest
and Wood Products. 70: 1. 103-110.(In Persian)
34.Soufizadeh, N., Hosseini, S.M., and Tabari, M. 2010. Survey of growth, survival and germination characteristics of seeds and seedlings of Thuja orientalis in different treatments of sowing date, irrigation and weed control. J. of Forest and Poplar Research. 18: 3. 458-468. (In Persian)
35.Tabari, M. 2006. Effect of seed provenance on biomass and primary growth of Maple (Acer velutinum Boiss). J. of Pazhohesh and Sazandegi. 73: 1. 189-194. (In Persian)36.Tabari, M. 2007. The response ofTilia platyphyllos Scop seed germination to irrigation and planting depth. Iranian J. of Forest and Poplar Research.15: 2. 144-151. (In Persian)
37.Timmer, V., and Miller, B. 1991. Effect of contrasting fertilization and moisture regimes on biomass, nutrients and water relations of container grown red pine seedlings. New Forests. 5: 2. 335-340.
38.Van Hees, A. 1998. Growth and morphology of pedunculate oak (Quercus robur L) and beech (Fagus sylvatica L.) seedling in relation to shading and drought. Annals of Forest Science. 54: 1. 9-18.
39.Yosefzadeh, H. 2007. Provenanceeffect on germination, growth and survival of Acer velutinum Boiss planted on Sangadeh mountain nursery. J. of Iranian Natural Resource. 60: 3. 963-970.(In Persian)
40.Zarafshar, M., Tabari kochaksaraei, M., Sataryan, A., and Bayat, A. 2012. Effect of gibberellic and sulfuric acid on hackberry (Celtis australis) germination. J. of Plant and Ecosystem. 30: 8. 29-37. (In Persian)