تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی مدیترانه‌ای در جنگل‌های حوضه ارمند، استان چهار محال بختیاری با استفاده از تکنیک RS و GIS

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

رویش گونه‌های گیاهی در یک منطقه تحت تأثیر عوامل محیطی و زیستی آن منطقه می‌باشد. جهت تعیین رویشگاه بالقوه گونه‌های گیاهی انجام مطالعاتی در زمینه نیازهای اکولوژیک گونه‌ها و نیز خصوصیات اقلیمی و ادافیکی منطقه مورد مطالعه ضروری است. در این تحقیق، رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی مدیترانه‌ای شامل سرو زربین، کاج سیاه و زیتون در حوضه آبخیز ارمند شهرستان لردگان از استان چهار‌محال بختیاری با استفاده از تکنیک سنجش از دور (RS) و سامانه  اطلاعات جغرافیایی (GIS) تعیین شد. بدین‌منظور پس از جمع‌آوری نقشه‌های مختلف از قبیل نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، اقلیم و خاک از سازمان‌های مختلف، این نقشه‌ها جهت تهیه لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز رقومی شدند. نقشه کاربری اراضی شامل رخنمون سنگی، پوشش جنگلی، اراضی زراعی آبی، مرتع، اراضی زراعی دیم‌ و سایه، از داده‌های TM تهیه گردید. سپس، با مراجعه به منابع علمی مختلف حدود 14 گـونه درختی مدیتـرانه‌ای کـه جزو گـونه‌های صنعتی  بودند، شنـاسـایی و نیـازهای اکـولوژیکی آنها نیز مشخص گـردید. برای هر کـدام از گـونه‌ها بر اسـاس نیازهـای اکـولوژیـکی آنها و نیز خصوصیات منطقه مورد مطالعه لایه‌هـای اطلاعاتی مختلفی تـهیه شد. در نهایت با تلفیق لایه‌ها با یـکدیگر مشخص گـردید که حدود 1150 هـکتار برای گـونه Cupressus sempervirens (L.)، 996 هکتار برای گونه (Arnold) Pinus nigra و 5199 هکتار برای گونه (L.) Olea europea جهت رویشگاه بالقوه این گونه‌ها مناسب می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

Determination of Potential Habitats of Three Mediterranean and Industrial Arbor Species at Forest in Armand Watershed, Chaharmahal Bakhtyari Province, Using GIS and RS Techniques

چکیده [English]

Plant growth in any region is influenced by environmental factors. In order to determine potential habitats of species, it is required to study ecological needs of the species and climatic-edaphic properties of the region. In this study, potential habitats of three Mediterranean and industrial arbor species including Cupressus sempervirens, Pinus nigra, and Olea europea were investigated in Armand, Lordgan, Chaharmahal Bakhtyari Province, using GIS and RS techniques. To provide information layers, different maps of the study area including topography, geology, and climate and soil maps were collected and digitized. Other layers such as rock outcrops, forest cover, irrigated arable lands, dry farming, rangelands and shaded areas were extracted using Landsat TM data. Referring to scientific articles and references, 14 Mediterranean and industrial arbor species were selected and their ecological needs were determined. Ecological needs of these species and properties of the study area were considered to provide information layers. The results showed suitable potential habitats for Cupressus sempervirens to be 1150 hectares, for Pinus nigra to be 996 hectares and Olea europea to be 5199 hectares.