مقایسه ویژگی‌های خمیر کاغذ سودا و کرافت از برون‌چوب و درون‌چوب صنوبر دلتوئیدس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه بازده و ویژگی‌های مقاومتی خمیر کاغذ سودا و کرافت از درون‌چوب و برون‌چوب صنوبر دلتوئیدس انجام گرفت. ابتدا طول الیاف و مقدار لیگنین درون‌چوب و برون‌چوب اندازه‌گیری شد. تحت شرایط پخت یکسان با استفاده از فرایندهای سودا و کرافت خمیرهای موردنظر تهیه گردید. مقدار لیگنین باقی‌مانده در خمیر کاغذ از دو بخش در هر دو فرایند سودا و کرافت اندازه‌گیری شد. سپس کاغذهای دست‌ساز از هر یک از تیمارها ساخته و ویژگی‌های مکانیکی آن‌ها اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان دادند که طول الیاف در بخش برون‌چوب بیش‌تر از درون‌چوب و مقدار لیگنین بخش برون‌چوب کم‌تر است. عدد کاپا و مقدار لیگنین باقی‌مانده در خمیر کاغذها از دو بخش درون‌چوب و برون‌چوب در خمیر کاغذ کرافت کم‌تر از خمیر کاغذ سودا بوده و همچنین این دو فاکتور برای هر دو پخت در بخش درون‌چوب بیش‌تر از بخش برون‌چوب می‌باشد. بازده خمیر کاغذ فرایند کرافت کم‌تر از سودا و در بخش درون‌چوب برای هر دو پخت کم‌تر از برون‌چوب است. نتایج به‌دست آمده از مقاومت‌های مکانیکی کاغذهای دست‌ساز نشان داد که مقاومت در برابر کشش، مقاومت در برابر ترکیدن و مقاومت در برابر پاره شدن کاغذهای دست‌ساز به‌دست آمده از فرایند کرافت بیش‌تر از سودا و بخش برون‌چوب هر دو پخت بیش‌تر از درون‌چوب می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Soda and Kraft Pulp Properties of Populus deltoides Sapwood and Heartwood

چکیده [English]

This study was conducted to compare the yield and strength properties of soda and kraft pulp produced from Populus deltoeides sapwood and heartwood. Initially fiber length, lignin content in both sapwood and heartwood were measured. Then from either sapwood or heartwood pulps were prepared with using soda and kraft processes, Handsheets were made from this pulp and mechanical properties were measured. The results showed that fiber length in heartwood is shorter than sapwood. For both sapwood and heartwood pulps residual lignin content and kappa number of the pulps made by kraft process were higher than those for soda process. Also kappa number in the kraft and soda processes from heartwood was less than sapwood. The yield of soda and kraft processes from heartwood was lower than sapwood. This study also showed that tensile, tear and burst strength of the pulps made by kraft process were higher than relevant strength for soda process and the sapwood pulps were stronger than heartwood.