بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از چوب گونه آکاسیا (Acacia salicina)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده از چوب گونه آکاسیا (Acacia salicina) در ساخت تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) صورت گرفت. به این منظور از الیاف به‌دست آمده از چوب گونه آکاسیا تحت دو میزان مصرف چسب (10 و 12 درصد)، دو دمای پرس (175 و 185 درجه سانتی‌گراد) و سه زمان پرس (3، 4 و 5 دقیقه) تخته‌های آزمونی در قالب 12 تیمار و در مجموع 36 تخته ساخته شده و نتایج نیز در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی تحت آزمایش فاکتوریل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل مصرف چسب بر روی مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت معنی‌دار بوده و با افزایش میزان مصرف چسب ویژگی‌های یاد شده بهبود می‌یابند. افزایش مصرف چسب از 10 به 12 درصد مقاومت خمشی را از 87/16 به 97/18 مگاپاسکال و مدول الاستیسیته را از 1705 به 1912 مگاپاسکال افزایش و واکشیدگی ضخامت پس از
2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب را به‌ترتیب از 87/15 به 76/10 درصد و 96/20 به 49/16 درصد کاهش داد. زمان پرس نیز دارای اثر مستقل معنی‌داری بر روی مقاومت چسبندگی داخلی تخته‌ها می‌باشد، به‌طوری‌که با افزایش زمان پرس از 3 به 4 دقیقه این ویژگی از 49/0 به 63/0 مگاپاسکال افزایش و سپس با افزایش زمان پرس به 5 دقیقه به 52/0 مگاپاسکال کاهش می‌یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس بیانگر تأثیر متقابل مصرف چسب و دمای پرس بر روی مقاومت خمشی و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت تخته‌ها می‌باشد. تأثیر متقابل دمای پرس و زمان پرس نیز بر روی مقاومت خمشی معنی‌دار بوده به‌طوری‌که بیش‌ترین مقاومت خمشی در دمای پرس 185 درجه سانتی‌گراد و زمان پرس 3 دقیقه به‌دست آمده و برابر با 97/18 مگاپاسکال می‌باشد. نتایج به‌دست آمده بیانگر آن است که امکان تولید MDF از گونه چوب آکاسیا سالیسینا با خواص لازم وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Investigation on Physical and Mechanical Properties of Medium Density Fiberboard (MDF) Made from Acacia salicina

چکیده [English]

In this research the utilization of Acacia wood (Acacia salicina) in medium density fiber board production was investigated. Sample boards were made from Acacia fibers at two resin contents (10, 12%), two press temperatures (175, 185 ˚C) and three press times(3, 4, 5 min). The results were analyzed based on a complete randomized design (CRD) under a factorial experiment. Results revealed that increase of resin content had a positive effect on MOR and MOE and thickness swelling of MDF. At 12% resin content, MOR and MOE were respectively determined as 18.97 MPa and 1912 MPa. Also thickness swelling after soaking in water for 2 and 24 hours decreased from 15.87 and 20.96% to 10.76 and 16.49%, respectively. Internal bond strength (IB) was higher at 4 min. press time than 3 and 5 min. The IB of the boards, which were made at 4 min press time, was determined as 0.63 MPa. In general, the results showed the possibility of using Acacia wood in MDF production with proper physical and mechanical properties.