تأثیر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی‌های خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌منظور تعیین اثر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان در صنایع چوب و کاغذ ایران انجام شد. کاغذهای روزنامه باطله از انبار کاغذ باطله و خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان از دیگ پخت شرکت چوکا تهیه گردیدند. کاغذهای روزنامه به روش معمول در صنایع بازیافت کاغذ دوباره به خمیر کاغذ تبدیل شدند. بعد از تعیین درجه روانی اولیه هر یک از خمیرهای بازیافتی و دست اول، خمیرهای یاد شده به‌صورت جداگانه پالایش شده تا به درجه روانی مناسب برای تهیه کاغذ کرافت برسند. سپس خمیرهای نام برده با نسبت‌های 10/90، 20/80، 30/70، 50/50 و 70/30 به‌ترتیب برای خمیر بازیافتی و خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان با یکدیگر مخلوط شدند. از هر یک از تیمارهای بالا، کاغذهای دست‌ساز طبق استاندارد مربوطه ساخته شده و ویژگی‌های مکانیکی و نوری آن‌ها اندازه‌گیری و تعیین گردید. برای مقایسه ویژگی‌های کاغذهای ترکیبی با نمونه شاهد (100 درصد خمیر کرافت) از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد و سپس گروه‌بندی میانگین‌ها به کمک آزمون دانکن صورت پذیرفت و در نهایت برای تعیین بهترین تیمار از معادله نرمال‌سازی استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش درصد خمیر بازیافتی، مقاومت به کشش، پاره شدن، ترکیدن، تاشدن و دانسیته کاغذهای به‌دست آمده در مقایسه با نمونه شاهد کاهش یافته ولی بالک، ضخامت، درجه روشنی و ماتی افزایش می‌یابد. امتیازات متعلق به هر یک از تیمارهای آزمایشی نشان داد که از مقدار 50 درصد الیاف بازیافتی روزنامه در ترکیب با خمیر کرافت دست اول پهن‌برگان می‌توان استفاده کرد و کاغذی با ویژگی‌های مکانیکی و نوری مطلوب به‌دست آورد.

عنوان مقاله [English]

Effect of ONP Recycled Fibers Use on the Properties of Mixed Hardwoods Virgin Kraft Pulp

چکیده [English]

This study has been conducted in order to investigate the effect of using ONP recycled fibers on the mechanical and optical properties of local mixed hardwoods kraft pulp at Iran Wood and Paper Industry (Chooka). ONP and virgin kraft pulp have been prepared from Chooka’s waste paper storage and pulping digester, respectively. ONP has been repulped in the common method as used by paper recycling industry. After determination of the initial freeness of each pulp, they have been separately refined to reach the appropriate freeness value required to produce kraft paper. The pulps, then, have been mixed at 90.10, 80.20, 70.30, 50.50 and 30.70 percentage rates of recycled fibers and virgin kraft pulp, respectively. According to the related standard test method, handsheets were made from each treatment and their mechanical and optical properties have been measured. The results were compared with those of control sample (100% virgin kraft) using ANOVA technique and classification of the means was done by Duncan test. Finally, to determine the best treatment, normalization equation was calculated. The results show that the values of tensile, tear, and burst indices, folding endurance and density of the combined papers have been increased compared with those of control sample, but the values of bulk, thickness, brightness and opacity of the combined samples have been decreased. The scores of the treatments indicate that 50 percent of recycled fibers can be used in the furnish to produce paper with suitable mechanical and optical properties.