بررسی تأثیر دانسیته، درصد چسب و اندازه ذرات بر ظرفیت نگهداری پیچ در تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از خرده‌چوب صنوبر (Populus alba)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

اندازه ذرات، دانسیته تخته و درصد چسب از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب هستند. این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری هر یک از سه متغیر دانسیته، درصد چسب و اندازه ذرات بر ظرفیت نگهداری پیچ در تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از خرده‌چوب صنوبر (Populus alba) انجام شد. به این منظور از سه سطح دانسیته 65/0، 7/0، 75/0 گرم بر سانتی‌مترمکعب و سه سطح درصد چسب 8، 5/9 و 11 درصد و چهار سطح اندازه ذرات (5+)، (5-8+)، (8-12+) و (12-) مش استفاده شد. درصد رطوبت کیک 12، زمان پرس 5 دقیقه، دمای پرس 180 درجه سانتی‌گراد، فشار پرس 35 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع بودند. نتایج نشان داد که افزایش اندازه ذرات در مقایسه با افزایش دانسیته و درصد چسب به مقدار بیش‌تری بر ظرفیت نگهداری پیچ عمود بر سطح و لبه می‌افزاید و امکان افزایش ظرفیت نگهداری پیچ بدون افزایش دانسیته و درصد چسب وجود دارد. همچنین بیش‌ترین ظرفیت نگهداری پیچ مربوط به تخته‌های با دانسیته 75/0 گرم بر سانتی‌مترمکعب، درصد چسب 11 درصد و اندازه ذرات 5+ مش بود.

عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effects of Density, Adhesive Content and Particle Size on Withdrawal Strength of Screw in Particleboard Made from Populus (Populus alba) Particles

چکیده [English]

Particle size, board density and adhesive content are the most important factors, influencing on physical and mechanical properties of particleboard. In this study the effects of density, adhesive content and particle size on withdrawal strength of particleboard made from Populus (Populus alba) particles have been studied. Three levels of density including 0.65, 0.7, and 0.75 g/cm3, three levels of adhesive content including 8, 9.5, and 11% and four levels of particles size including +5, -5 +8, -8 +12, and -12 mesh were used Moisture content of cake, press time, press temperature, press pressure were 12%, 5 min, 180 oC, and 35 kg/cm2 respectively. The results showed that particle size increased screw withdrawal resistance more than board density and adhesive percent, so there was a possibility to increase screw withdrawal resistance without increasing board density and adhesive percent. The highest withdrawal strength was obtained in particle board with density 0.75 g/cm3, adhesive content 11% and particle size +5 mesh.