بررسی ارتباط مشخصه قطر در توده راش با برخی علایم طیفی آن در تصویر ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

کسب اطلاعات به‌هنگام از وضعیت توده‌های جنگلی لازمه برنامه‌ریزی و مدیریت جنگل است. در این راستا علم سنجش از دور با قابلیت‌های فراوان می‌تواند بسیار سودمند باشد. از این رو به‌منظور بررسی امکان کسب اطلاعات مشخصه قطر به‌وسیله تصاویر ماهواره‌ای، اقدام به انجام این پژوهش شد. به این منظور در توده‌های خالص راش جنگل آموزشی خیرودکنار نوشهر، 21 پلات یک هکتاری، به روش انتخابی برداشت گردید. در داخل پلات‌ها قطر کلیه درختان بالای 5/12 سانتی‌متر اندازه‌گیری و یادداشت شد. همچنین مختصات مراکز و چهار گوشه پلات‌ها ثبت، و نقشه رقومی پلات‌ها تهیه گردید و سپس تصحیح هندسی تصویر تا سطح تصحیح خطای جابجایی با استفاده از معادله درجه اول و روش درون‌یابی نزدیک‌ترین همسایه با خطای1 زیر 6/0 پیکسل انجام شد. به‌منظور بررسی باندهای مصنوعی و شاخص‌های مختلف، پردازش‌هایی مانند ادغام، نسبت‌گیری طیفی و تجزیه مؤلفه‌های اصلی بر تصویر اعمال گردید. سپس ارزش‌های طیفی متناظر پلات‌ها از باندهای اصلی و مصنوعی استخراج، و پس از اعمال آزمون نرمال بودن بر داده‌های طیفی و زمینی، در تحلیل همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش‌ترین میزان همبستگی قطر با شاخص‌های G/R، GRVI، [(G+NIR)-R]/(G+R+NIR) و G+R+NIR و به‌ترتیب 69- درصد، 67- درصد، 54- درصد و 53- درصد بود. پس از استخراج ضرایب همبستگی معادلات روابط قطر با ارزش‌های طیفی به‌دست آمد. نتایج این پژوهش فرضیه امکان برآورد مشخصه قطر در توده خالص راش مشابه توده مورد مطالعه را، به‌وسیله تصاویر ماهواره‌ای تقویت نمود.

عنوان مقاله [English]

Surveying the Relationship of Beech Stand Diameter and Its Spectral Signature on Satellite Data

چکیده [English]

Acquiring up-to-date information about stands is necessary for scientific management and planning of forest. Remote sensing by its great capabilities in this way can be very useful. This study was done to investigate the capability of satellite data for gathering information about Beech diameter specification. 21 plots of one hectare dimension were selected at experimental forest of Kheyroud in Noshahr. In each plot, diameters of all trees above 12.5 cm were measured and recorded. Then geographic specifications of centennial portion and four corners of each plot were recorded and their digital map was prepared. Geometric correction was performed up to orthorectification level with affine transformation and resampling of nearest neighbour with less than 0.6 pixel error. For surveying of synthetic bands and various indices, Principle component analysis, Ratio and Fusion were used. Then digital numbers matching with plots from principle and synthetic bands were extracted and used in regression analysis test. Results showed that maximum correlation of diameter was with G/R, GRVI, [(G+NIR)-R]/(G+R+NIR), R+G+NIR with correlation coefficients of -69%, -67%, -54% and -53%, respectively. After extraction of correlation coefficients, equations of relationship between diameter and digital numbers of images were produced. Results of this study supported the hypothesis of possibility of predicting diameter of Beech stands using satellite images.