مقایسه کلن‌های مختلف گونه شالک (Populus nigra) از نظر مقاومت به سرما

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

یکی از مشکلات عمده جامعه امروزی ما نیاز روزافزون به چوب می‌باشد. گونه شالک
(L. Populus nigra) از خانواده بید یکی از گونه‌های تند رشد بومی کشورمان است که کلن‌های مختلف آن، توانایی گسترش کشت در قالب زراعت چوب را به‌طور وسیع دارند. اما از آنجا که عرصه‌های موردنظر دارای تفاوت‌های اکولوژی متفاوتی به‌ویژه از نظر تغییرات دمایی هستند، تفکیک کلن‌های مقاوم به سرما به‌خصوص در مراحل استقرار نهالی بسیار مهم است. آنزیم پراکسیداز در این پژوهش به‌عنوان یکی از حساس‌ترین عوامل فیزیولوژی گیاهان تحت تنش‌های محیطی به‌ویژه سرما جهت مقایسه توانایی مقاومت به سرمای پنج کلن این گونه به‌کار گرفته شده است. فعالیت کمی و کیفی نشانگر بیوشیمیایی پراکسیداز در طول 5 ماه از شهریورماه تا اردیبهشت‌ماه مطالعه گردید. نتایج نشان داد که کلن‌های 231/62 و 13/64 بالاترین توانایی مقاومت به سرمای زودرس پاییزه و کلن 52/56 بالاترین توانایی مقاومت به سرمای دیررس بهاره را داشته‌اند. همچنین کلن‌های 171/62 و 13/64 بالاترین توانایی مقاومت به سرمای زمستانه را داشتند.

عنوان مقاله [English]

Comparison among Different Clones of Populus nigra in Aspect of Cold Resistance

چکیده [English]

Increasing of wood demand is currently one of the most important problems in our society. Different clones of Populus nigra from salicacea as a native fast-growing species have a good potential for planting in wide scale. But because of the ecological differences in the field, especially. Temperature alterations, segregation of the cold resistant clones in relation to in seedling stage establishment is very important. Peroxidase enzyme as one of the most sensitive physiological factors to environmental stresses, especially low temperature was used to compare the ability of cold resistance of five clones of this species. Quantitative and qualitative activities of this biochemical marker (POD) were studied during five months from September till May. The result indicated that P. nigra 62.231 and 64.13 clones had the best ability of early autumn cold resistance and P. nigra 56.52 clone had the best ability of late spring cold resistance. Also, P. nigra 62.171 and 64.13 clones the best winter cold resistance.