بررسی تأثیر دل قرمزی راش ایران (Fagus orientalis L.) بر خواص فیزیکی (رطوبت و جرم ویژه) و رفتار خشک شدن آن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، تأثیر تشکیل دل قرمزی در گونه راش ایران (.L orientalis Fagus) بر رفتار خشک شدن این گونه بررسی شد. تغییرات شعاعی (از مغز به پوست) در جرم ویژه بحرانی، رطوبت سبز، نرخ خشک شدن، هم‌کشیدگی عرضی و شدت تنش‌های باقی‌مانده (برون سختی) در گرده بینه راش دارای دل قرمزی مطالعه گردید. 5 نمونه در یک کوره آزمایشگاهی در دمای ثابت 60 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 40 درصد تا رسیدن به رطوبت نهایی حدود 8 درصد خشک شدند. نتایج نشان داد که چوب حاوی دل قرمزی در مقایسه با چوب معمولی جرم ویژه بیشتر و رطوبت سبز کم‌تری دارد. همچنین مشخص شد که تشکیل دل قرمزی در راش منجر به کاهش نرخ خشک شدن چوب و هم‌کشیدگی عرضی و برون سختی بیشتر می‌گردد. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که تیل به وفور در حفره‌های آوندی چوب دل قرمز راش تشکیل می‌شود. بنابراین، رفتار متفاوت چوب دل قرمز راش هنگام خشک شدن را می‌توان به حضور تیل در حفره‌های آوندی نسبت داد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Beech Red Heartwood (Fagus orientalis L.) on the Physical Properties (Moisture Content and Specific Gravity) and the Drying Behavior of the Species

چکیده [English]

In this research, the influence of red heartwood formation in Iranian Beech (Fagus orientalis L.) on its drying behavior was studied. Radial variation (from pith to bark) in specific gravity, green moisture content, drying rate, transverse shrinkage and casehardening in a Beech log containing red heartwood was investigated. All samples were dried in an experimental kiln under a constant temperature of 60 oC and relative humidity of 40% to the final moisture content of about 8%. The results showed that the wood containing red heartwood had greater specific gravity and lower green moisture content than normal wood. In addition, it was revealed that the red heartwood formation in Beech decreased the drying rate and increased shrinkage and casehardening. The microscopic studies indicated that the tylose presents in the vessel cavities of red heartwood Beech. Thus, the different drying behavior of Beech red heartwood can be attributed to the tylose in the vessel cavities.