تأثیر شرایط مختلف مرکب‌زدایی آنزیمی با سلولاز بر ویژگی‌های نوری خمیرکاغذ روزنامه باطله

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش قابلیت مرکب‌زدایی کاغذهای روزنامه باطله با استفاده از آنزیم سلولاز در غلظت‌ها و زمان‌های مختلف تیمار آنزیمی بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری خواص نوری کاغذهای ساخته شده نشان داد که با افزایش غلظت آنزیم تا 05/0 درصد، درجه روشنی کاغذها به 5/47 درصد ایزو رسیده و درجه زردی آن‌ها تا 03/11 درصد ایزو کاهش یافت. در حالی‌که درجه روشنی در غلظت‌های بیش‌تر کاهش و درجه زردی افزایش یافت. درجه ماتی کاغذها با افزایش غلظت آنزیم تا 1/0 درصد به 3/99 درصد ایزو بهبود یافت و در غلظت بیش‌تر روند کاهشی داشته است. با افزودن زمان تیمار آنزیمی تا 15 دقیقه و استفاده از یک مرحله شستشو، حداکثر درجه روشنی 5/47 درصد و حداقل درجه زردی 03/11 درصد و درجه ماتی 4/97 درصد ایزو مشاهده شده است. در زمان تیمار آنزیمی 10 دقیقه، درجه ماتی بیش‌تری مشاهده گردید. با توجه به نتایج به‌دست آمده از خواص نوری کاغذهای ساخته شده از مرکب‌زدایی کاغذهای روزنامه باطله می‌توان گفت که با استفاده از آنزیم سلولاز در غلظت بهینه 05/0 درصد و زمان بهینه 15 دقیقه همراه با یک مرحله شستشو می‌توان کاغذهای با درجه روشنی مطلوب و درجه زردی کم‌تر تولید کرد. این در حالی است که با استفاده از غلظت 1/0 درصد و یا زمان تیمار آنزیمی 10 دقیقه، می‌توان به درجات ماتی بیش‌تری رسید.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Conditions of Enzymatic Deinking on Optical Properties of ONP Deinked Pulp with Cellulase

چکیده [English]

Deinkability of old newspaper was investigated using cellulase at different concentrations and treatment times. The results of optical properties of the made papers indicated that by increasing the enzyme concentration to 0.05 percent the brightness was increased to 47.5% ISO and yellowness decreased to 11.03% ISO. While at higher charges than 0.05 percent, brightness value the was decreased and yellowness increased. Opacity of paper was improved to 99.3% ISO by increasing the enzyme charge to 0.1% but it was reduced at higher levels than 0.1%. It was observed that enhancing of treatment time to 15 minutes and also using one-stage washing resulted in the highest brightness of 47.5% ISO, the lowest yellowness of 11.03% ISO and the opacity of 97.4% ISO. Maximum opacity was observed at treatment time of 10 minutes. With regard to the results from paper provided with enzymatic deinking of old newspaper, we could produce the papers with desirable brightness and low yellowness using optimum charge of 0.05% cellulase and treatment time of 15 minutes along with one-stage washing. We could also obtain higher opacity values using 0.1 percent enzyme or 10 minutes treatment time.