مقایسه تغییرات فصلی آنزیم پراکسیداز کلون‌های مختلف صنوبر دلتوییدس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

زراعت گونه‌های تند رشد مانند صنوبر یکی از راه‌کارهای مهم کشورهای با مساحت کم جنگل‌های طبیعی جهت تولید چوب است. تفاوت‌های فیزیولوژیکی کلون‌های مختلف صنوبر دلتوییدس که در طول سه دهه در جنگل تحقیقاتی شصت‌کلاته گرگان کشت گردیده‌اند برای ما ناشناخته است. در این پژوهش آنزیم پراکسیداز به‌عنوان یک نشانگر بیوشیمیایی حساس به تغییرات محیطی به‌ویژه دما و دخالت مستقیم آن در فرآیند لیگنین‌سازی جهت تفکیک کلون‌ها استفاده گردید. به این منظور از نهال‌های یک‌ساله 5 کلون این گونه نمونه‏گیری و فعالیت کمی و کیفی پراکسیداز به‌ترتیب به روش ورتینگتون1 و PAGE2 در طول 5 ماه (شهریور تا اردیبهشت) مطالعه گردید. نتایج به‌خوبی نشان داد که میزان کمی و الگوهای ایزوآنزیمی پراکسیداز کلون‌ها در ماه‌های مختلف با هم فرق می‌کنند که نشان‌دهنده نقش این آنزیم در مقاومت به سرما و لیگنین‌سازی است.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Peroxidase Seasonal Alteration Among Populus deltoides Clones

چکیده [English]

Plantation of fast-growing species such as Poplar is one of the important methods for wood production in the countries with low natural forest areas. Physiological differences of Populus deltoides clones planted through three decades in Shast Kalate research forest are unknown. Peroxidase enzyme in this research was used for clone separation as a biochemical marker that is sensitive to environmental alteration especially temperature and its direct participation in lignification process. Sampling was done from one year old seedlings of five clones and quantitative and qualitative activities of peroxidase during five months (September through May) were measured using Worthington and PAGE methods, respectively. The results showed that peroxidase quantitative activity and isoenzyme pattern of clones were different among the months which indicated the role of this enzyme in cold hardiness and lignification of the clones.