اثر احداث جاده جنگلی بر توسعه روستاهای جنگلی (مطالعه موردی: سری 2 بخش 6 طرح جنگل‌داری نکا- ظالم‌رود)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در گذشته طراحی شبکه جاده‌های جنگلی بیش‌تر در راستای تحقق اهداف اصلی آن یعنی مدیریت و بهره‌برداری از جنگل بوده است. این بررسی به‌منظور توجه به اهداف همه‌جانبه راه‌های جنگلی، به‌خصوص نقش آن در توسعه‌یافتگی روستاهای واقع در جنگل، استخر پشت نکا (دارای 6 روستا) انجام گرفت. ابتدا با استفاده از اطلاعات و برنامه طراحی و ساخت راه‌های جنگلی در منطقه وصف شده در سه دهه 1365، 1375 و 1385 مراحل ساخت راه‌های جنگلی و برنامه جاده‌های پیشنهادی، استخراج گردید. سپس با استفاده از منابع آماری و اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کشاورزی و پرسش‌نامه تکمیل شده برای هر یک از روستاها (مشخصات عمومی، اجتماعی، اقتصادی، تأسیسات، تسهیلات و امکانات موجود در آبادی‌ها) براساس شاخص‌های مرتبط با ساخت جاده، وضعیت توسعه‌یافتگی و بهره‌مندی از خدمات روستاهای مورد مطالعه به تفکیک هر دهه از اجرای طرح مشخص شد. با توجه به دسترسی روستاها به نوع راه‌های ارتباطی، امتیاز میزان بهره‌مندی از راه جنگلی محاسبه گردید. داده‌ها در نرم‌افزار Excel پردازش شد و سپس با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه بین برخورداری از فواید جاده‌های جنگلی و توسعه‌یافتگی روستاها محاسبه گردید، میزان همبستگی محاسبه شده برابر با 866/0=r به‌دست آمد که بیانگر ارتباط مستقیم و معنی‌دار میان دسترسی به راه‌های جنگلی و توسعه‌یافتگی روستا است. در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد، روستاهایی که مدت زمان بیش‌تری به جاده‌های جنگلی و راه‌های ارتباطی دسترسی داشته‌اند از امکانات، خدمات و شرایط بهتری از لحاظ توسعه‌یافتگی بهره‌مند شدند.

عنوان مقاله [English]

Effect of Forest Road Construction on Forest Villages Development (Case Study; Series 2, Section 6, Neka-Zalem rood)

چکیده [English]

In the past, forest road network designing was mainly done for its main goals-management and exploitation. This study was performed to pay attention for multilateral goals of forest roads, especially its role in forest villages’ development, in Estakhr-Posht of Neka (6 villages) in series 2, section 6 of Neka-Zalem rood forest management plan. At first, constructed forest roads and suggested roads were calculated in 3 decades (1986, 1996, and 2006). Then, development situation and the benefits of studied villages services from implementation of the plan at each decades was determined by using statistical sources and related information to population and housing census, agriculture and complementally questionnaire for each one of villages (general, social, economic characteristics, services, facilities and available possibilities) on the basis of pre-eminent related to road construction. With doing attention to villages’ access to means of communication type of roads the advantage of profit rate of forest road was calculated. Data was processed with Excel software and then, the relation between accessing of forest roads donations and village development was analyzed by Pearson correlation test. The Result showed that Calculated correlation rate was equal to r=0.866 that alluding to direct and meaningful relation was between access to forest roads and village development. Finally this study indicated that the villages by accessing to forest roads for more years and means of communication in long time could be enjoyed possibilities, services and had best situation in respect of rural development.