بررسی اثر فاصله کاشت بر مرفولوژی الیاف چوب گونه افرا پلت¬¬ velutinum L.) (Acer

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش اثر فاصله کاشت بر مرفولوژی الیاف چوب افرا پلت بررسی شد. به این‌منظور از هر تیمار شامل فاصله‌های کاشت درختان افرا پلت به ابعاد 1×1، 5/1×5/1 و 2×2 متر، 4 اصله درخت از جنگل آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (شصت‌کلاته گرگان) قطع گردید و فاکتورهایی مانند ارتفاع و رویش سالانه قطری درختان، طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف بر روی آنها اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری ویژگی‌های مرفولوژیکی الیاف، تراشه‌هایی از دوایر سالانه از سمت مغز به پوست تهیه شده و سپس با استفاده از روش فرانکلین وابری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله کاشت، ارتفاع و میزان رویش سالانه قطری درختان افرا پلت افزایش می‌یابد. نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری و مقایسه میانگین طول، قطر و ضخامت دیواره الیاف درختان با فاصله کاشت‌های مختلف و 3 ارتفاع مختلف آن‌ها (30/1 متر، 50 درصد و 75 درصد ارتفاع درخت) اختلاف معنی‌دار آماری در سطح 1 درصد خطای آزمایش را نشان نداد. ولی ملاحظه شد که با افزایش فاصله کاشت، طول الیاف افزایش و قطر و ضخامت آنها کاهش یافته است.

عنوان مقاله [English]

Investigation on The Effect of Planting Space on Fiber Morphology of Acer velutinum L.

چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effect of planting space on fiber morphology of Acer velutinum. In this work, from each treatment including planting space of 1×1, 1.5×1.5 and 2×2 meters, four trees were cut from Shastkalateh plantation of Gorgon University and factors such as length and annual diametrical growth of trees as well as length, diameter and wall thickness of fibers were measured. Strands prepared from annual rings from the core to bark and then defiberation performed using Franklin method to analyze morphological properties. The results showed that increasing planting space, led to increased length and annual diametrical growth of the trees. Results of the measurement and comparison of trees’ fiber length, diameter and wall thickness in various planting space and three different heights of the trees (1.5 meter, 50% and 75% of trees’ height) showed no significant differences at the one percent statistical error level. However, by increasing of the planting space, length of fibers increased, and their diameter and wall thickness decreased.