زبری سطح چوب اصلاح شده با انیدریدهای اسید کربوکسیلیک زنجیر خطی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پ‍ژوهش به‌منظور بررسی اثر استریفیکاسیون بر روی زبری سطح نمونه¬های چوبی صنوبر دلتوئیدس انجام گرفت. چوب صنوبر بدون حضور کاتالیزور و حلال در دماها و زمان¬¬¬¬¬¬¬های مختلف با دو انیدرید اسید کربوکسیلیک با زنجیر خطی (انیدرید استیک یا انیدرید پروپیونیک) اصلاح گردید. تحت شرایط متفاوت، درصد افزایش وزن¬های (WPGs) مختلف به‌دست آمد. در این پژوهش از روش پروفیلومتری (تکنیک سوزنی) به‌منظور اندازه‌گیری 3 پارامتر زبری سطح (Ra، Rz، Rt) نمونه¬های اصلاح شیمیایی شده استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در اثر اصلاح چوب با انیدرید استیک و انیدرید پروپیونیک زبری سطح چوب افزایش می¬یابد و میزان این افزایش، صرف‌نظر از نوع انیدریدهای مورد مطالعه، به‌میزان درصد افزایش وزن بستگی دارد.

عنوان مقاله [English]

Surface Roughness of Linear Chain Carboxylic Acid Anhydride Modified Wood

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of esterification on the surface roughness of eastern cottonwood. Eastern cottonwood was modified without using any catalyst and solvent at different temperatures and times with two linear chain carboxylic acid anhydrides (acetic anhydride or propionic anhydride). Different weight percentage gains (WPGs) were obtained at different conditions. In this study, stylus method was employed to evaluate the surface roughness parameters (Ra, Rz, Rt) of the chemically modified samples. The result showed that the surface roughness of wood is increased zby modification with acetic and propionic anhydrides, and disregarding the anhydride type, the amount of the increase is dependent on WPGs.