بررسی قابلیت مرکب‌زدایی کاغذ روزنامه باطله

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش قابلیت مرکب‌زدایی کاغذ روزنامه باطله به روش متداول شیمیایی و تأثیر استفاده از فرآیندهای شستشو، شناورسازی به‌طور مجزا و ترکیبی بر ویژگی‌های نوری و ظاهری کاغذهای ساخته شده بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری ویژگی‌های نوری و ظاهری کاغذهای ساخته شده نشان داد که با تیمار شیمیایی 20 دقیقه و استفاده از یک مرحله شستشو، حداکثر درجه روشنی 9/50 درصد ایزو، حداقل درجه زردی 8/14 درصد ایزو، درجه ماتی 6/97 درصد ایزو، تعداد ذرات مرکب 507 و سطح ذرات مرکب mm2/m2 5/2205 حاصل می‌شود. زمانی‌که فقط از فرآیند شناورسازی جهت مرکب‌زدایی استفاده شد، درجه ماتی به 99 درصد ایزو بهبود یافت، اما کاغذهای به‌دست آمده دارای درجه روشنی کمتر و درجه زردی تعداد و سطح ذرات مرکب بیشتری بودند. همچنین نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری تعداد و سطح ذرات مرکب در دو سمت توری و رویی کاغذهای به‌دست آمده نشان داد که سمت توری کاغذها تعداد ذرات مرکب بیشتر و سطح ذرات مرکب کمتری دارند. با توجه به شواهد به‌دست آمده از ویژگی‌های نوری و ظاهری کاغذهای ساخته شده از مرکب‌زدایی کاغذهای روزنامه باطله، استفاده از فرآیند شستشو در مرحله جداسازی ذرات مرکب اثربخشی و کارآمدی بیشتری دارد و کاغذهای حاصل از ویژگی‌های نوری و ظاهری مطلوب‌تری برخوردار می‌باشند.

عنوان مقاله [English]

Investigation on The Deinkability of Old Newspaper

چکیده [English]

In this study, deinkability of old newspaper by conventional method and the effect of washing, flotation and combined washing/flotation processes were investigated on optical and superficial properties of the produced papers. The results from measuring of the optical and superficial properties indicated that using chemical treatment time of 20 minute and one stage washing resulted the papers with the highest brightness degree of 50.9% ISO and the lowest yellowness degree of 14.8% ISO, opacity degree of 97.8% ISO, dirt count of 507 and dirt area of 2205.5 mm2/m2. When the flotation process applied solely to deinking, opacity degree was improved to 99% ISO while the papers produced had lower brightness and higher yellowness, dirt count and dirt area. Also, the results obtained from distribution and the area of ink particles on both wire and felt sides of the papers showed that wire side of papers contained the higher ink count and ink area. With regard to the results obtained from optical and superficial properties of the made papers from deinking of old newspaper, application of washing process has more efficiency for removing of ink particles compared to flotation or combined washing and flotation processes, and the made papers have more desirable optical and superficial properties.