طراحی شبکه جاده‌های حوزه طرح جنگل‌داری چند منظوره آرمرده بانه با استفاده ازGIS

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی وضعیت جاده¬های موجود و طراحی شبکه جاده حوزه آرمرده بانه در استان کردستان براساس طرح جنگل‌داری چند منظوره انجام شده است. لایه-های شیب، جهت، تیپ و فاصله از مناطق مسکونی و تفرجی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر در طراحی مسیر جاده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی وزن¬دهی شدند. سپس در محیط GIS با در نظر گرفتن وزن¬های به‌دست آمده نقشه قابلیت مناطق برای عبور مسیر جاده تهیه شد. طراحی مسیر جاده با نمایش لایه¬های مورد نیاز در محیط GIS در سه مرحله صورت گرفت. نتایج به‌دست آمده در این پژوهش نشان داد با استفاده از این روش، طراحی جاده با توجه به اهداف طرح‌های جنگل‌داری چند منظوره به‌طور سریع و با هزینه کم امکان‌پذیر می¬باشد. با توجه به استفاده هم‌زمان از لایه¬های مختلف اطلاعاتی در تصمیم¬گیری برای انتخاب مسیر بهینه در طراحی جاده، استفاده از این روش می¬تواند جایگزین روش‌های کلاسیک شود.

عنوان مقاله [English]

Forest road networks design in a multiple used forestry plan using GIS, Armardah forests of Baneh

چکیده [English]

This research was aimed to investigate the condition of the existing roads and designing road network based on forest management plan at Armardah, Baneh. Using Analytical Hierarchy Process (AHP) method, the important layers of slope, aspect, forest type and distance to villages and resorts, were weighted and ranked. Maps were produced to weighted layers generated in GIS to find suitable regions for road tracing. Tracing of roads through visualization of necessary layers in GIS were done in three phases. Results showed that this method could prepare a fast and low cost feasibility function to design road network according to proposals of multiple used forest management plans. Concerning to these facilities and using various layers of information in designing road network, this method can substitute the classic methods.