بررسی مقاومت به پوسیدگی چند سازه باگاس- پلی‌پروپیلن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش مقاومت به پوسیدگی چند سازه باگاس- پلی‌پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی تأثیر درصدهای متفاوت باگاس (40، 55 و 70 درصد) و نیز تأثیر درصدهای وزنی متفاوت سازگارکننده مالئیک انیدرید پلی‌پروپیلن (0، 4 و 6‌ درصد) بر میزان پوسیدگی چند سازه در این پژوهش مورد توجه بوده است. آزمون پوسیدگی مطابق با آیین‌نامه اصلاح شده 99-1413D استاندارد ASTM با استفاده از قارچ مولد پوسیدگی سفید به‌نام رنگین‌کمان (Trametes versicolor) انجام پذیرفت. جهت اطمینان از سالم بودن و فعالیت درست قارچ‌ها، یک تیمار نمونه چوبی توسکا نیز برای آزمون پوسیدگی در نظر گرفته شد. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از تجزیه واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که افزایش درصد باگاس با افزایش میزان کاهش وزن و پوسیدگی در چند سازه همراه بوده است. همچنین، تیمارهای بدون سازگارکننده نسبت به تیمارهای دارای سازگار‌کننده از کاهش وزن بیشتری برخوردار شدند و با افزایش میزان سازگارکننده، میزان پوسیدگی نیز کاهش یافت.

عنوان مقاله [English]

Investigation on the decay resistance of bagasse-polypropylene composite

چکیده [English]

In this research, the decay resistance of bagasse-polypropylene composite has been evaluated. The scope of research was to assess the effect of different weight percentages of bagasse (40, 55 and 70%) and coupling agent, (MAPP) maleic anhydride grafted polypropylene (0, 4 and 6%) on the fungal decay of the composite. ASTM D1413-99 modified test method was used to carry out the decay test, Trametes Versicolor using as a white rot fungus. One sample of Alder was also used in decay test, to ensure the soundness and right activity of the fungus. Analyzing the data using variance analyze statistical method, has shown that the weight loss of composite due to decay was proportional to the bagasse weight percentage. In addition, the samples without coupling agent showed more weight loss in comparison with those having coupling agent, and, the higher the amount of coupling agent, the lower the decay of the composite.